. . .

จังหวัดลพบุรี: เจ้าหน้าที่ธุรการ (ถึง 3 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > จังหวัดลพบุรี: เจ้าหน้าที่ธุรการ (ถึง 3 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน :     7370 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทางพาณิชย์ การขาย การตลาด บัญชี เลขานุการ
คอมพิวเตอร์ เท่านั้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร เก็บ พิมพ์ ตรวจทานแก้ไขข้อผิดพลาด คัดสำเนา และค้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ
3.ตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน หรือระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริการประชาชน ตลอดจน ควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการงานต่างๆ
5.ดูแลซ่อมแซมรักษาสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพย์สินของส่วนราชการ
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1.ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนทั่วไป และ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ปี 2526 3.ความรู้ทั่วไป 4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 5.ระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน 100 คะแนน

– ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word/Excel/Internetฯลฯ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์/ทดสอบ 100 คะแนน

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความคิดริเร่มสร้างสรรค์ ปฏิพาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ การมีจิตสำนึกให้บริการที่ดี การทำงานเป็นทีม
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website จังหวัดลพบุรี:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > จังหวัดลพบุรี: เจ้าหน้าที่ธุรการ (ถึง 3 ก.พ.)

เรื่องล่าสุด