previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ก.พ.ประกาศรายชื่อสอบรอบแรก2ก.ค.60

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ก.พ.ประกาศรายชื่อสอบรอบแรก2ก.ค.60

ก.พ. ประกาศรายชื่อสอบรอบแรก 2 ก.ค. 2560

ระกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐

 
รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐
 
1. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดับปริญญาตรี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดับปริญญาโท  
 
 
2. ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ระดับปริญญาโท
 
3. ศูนย์สอบราชบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบราชบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบราชบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบราชบุรี ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบราชบุรี ระดับปริญญาโท
 
4. ศูนย์สอบชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบชลบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบชลบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบชลบุรี ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบชลบุรี ระดับปริญญาโท
 
 
5. ศูนย์สอบเชียงใหม
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบเชียงใหม่ ระดับปริญญาโท
 
6 ศูนย์สอบพิษณุโลก
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบพิษณุโลก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบพิษณุโลก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบพิษณุโลก ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบพิษณุโลก ระดับปริญญาโท
 
7 ศูนย์สอบอุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุดรธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุดรธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุดรธานี ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุดรธานี ระดับปริญญาโท
 
8. ศูนย์สอบอุบลราชธานี
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุบลราชธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุบลราชธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุบลราชธานี ระดับปริญญาโท
 
9 ศูนย์สอบขอนแก่น
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบขอนแก่น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบขอนแก่นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบขอนแก่น ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบขอนแก่น ระดับปริญญาโท
 
10. ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)รี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี ระดับปริญญาโท
 
 
11. ศูนย์สอบสงขลา
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสงขลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสงขลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสงขลา ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสงขลา ระดับปริญญาโท

ตำแหน่ง: ประกาศรายชื่อสอบรอบแรก2ก.ค.60
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โททุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  ก.พ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *