previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |รวม 16 อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |รวม 16 อัตรา
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |รวม 16 อัตรา

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการเชื้อเพลิง
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.เพศชาย 1 อัตรา เพศหญิง 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
3.มีความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณอาคาร ห้องน้ำ สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
2.ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ในสายวิชาชีพตามตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย) 20 คะแนน

– ทักษะ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน

– สมรรถนะ
ทดสอบการบริการ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ 60 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 1.การประเมินสมรรถนะคะแนนรวม 100 คะแนน 2.ผู้ผ่านการเลือกสรร พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด กรณีคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบปฏิบัติสูงสุด กรณีคะแนนสอบปฏิบัติเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ถ้ายังคงคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.เพศชาย อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเที่ยบเท่า
3.มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ดับเพลิง และการจราจรของหน่วย
2.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ในสายวิชาชีพตามตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย) 20 คะแนน

– ทักษะ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษญ์สัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ 20 คะแนน

– สมรรถนะ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ 60 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 1.การประเมินสมรรถนะคะแนนรวม 100 คะแนน 2.ผู้ผ่านการเลือกสรร พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด กรณีคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบปฏิบัติสูงสุด กรณีคะแนนสอบปฏิบัติเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุด ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและการบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเที่ยบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี
3.มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ในสายวิชาชีพตามตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบ่ข้อเขียน (ปรนัย) 60 คะแนน

– ทักษะ
ประสบการณ์ บุคลิภาพ ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ ใช้เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

– สมรรถนะ
ทอสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ 40 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 1.การประเมินสมรรถนะคะแนนรวม 100 คะแนน 2.ผู้ผ่านการเลือกสรร พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด กรณีคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนปฏิบัติสูงสุด กรณีคะแนนปฏิบัติเท่ากันให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์สัมภาษณ์ ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : ช่างซ่อมครุภัณฑ์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเชื่อมโลหะ
3.มีความสามารถในการซ่อมบำรุงจักรอุตสาหกรรมต่างๆ และจักรพิเศษได้
4.มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องของครุภัณฑ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้
2.ดูแลทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ในสายวิชาชีพตามตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย) 20 คะแนน

– ทักษะ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษ์สัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ 20 คะแนน

– สมรรถนะ
ทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่าง การซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร จักรเย็บผ้า เป็นต้น ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ 60 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 1.การประเมินสมรรถนะคะแนนรวม 100 คะแนน 2.ผู้ผ่านการเลือกสรร พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู่ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด กรณีคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบปฏิบัติสูงสุด กรณีคะแนนสอบปฏิบัติเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ถ้ายังคงคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกอาชีพ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจโรงแรม สาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก หรือสาขาอื่นๆ ที่มีโครงสร้างหลักสูตรใกล้เคียง
3.มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.อำนวยการสอบ สอน และฝึกอบรมในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2.เสนอแนะการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
3.จัดทำและปรับปรุงคู่มือตำราการสอนและฝึกอบรม
4.ให้คำปรึกษา แนะนำ และประเมินผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ในสายวิชาชีพตามตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย) 20 คะแนน

– ทักษะ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ 20 คะแนน

– สมรรถนะ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ -การจัดโต๊ะรับประทานอาหารแบบแกรนดินเนอร์ จำนวน 1 ที่ พร้อมทั้งดำเนินการเสิร์ฟตามรายการอาหาร -ระบายผ้าปูโต๊ะ -พับผ้าเช็ดมือ -การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล จำนวน 2 สูตร
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ 60 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 1.การประเมินสมรรถนะ คะแนนรวม 100 คะแนน 2.ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนนในการประเมินฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3.การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด กรณีคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบปฏิบัติสูงสุด กรณีคะแนนสอบปฏิบัติเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
2.สำเร็จการศึกษาไม่่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเที่ยบเท่า
3.มีความสามารถใช้จักรอุตสาหกรรมได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : วัดตัวตัดเย็บ ตัด เย็บ ตรวจ ซ่อมแซม แก้ไข และดัดแปลงเครื่องแบบทหาร ส่วนประกอบของเครื่องแบบทหาร และสิ่งอุปกรณ์ประเภทผ้า หนัง ยาง และวัสดุอื่น

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ในสายวิชาชีพตามตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัย)

– ทักษะ
ประสบการณ์ บุคลิภาพ ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
ทดสอบเกี่ยวกับการวัดตัวตัดเย็บ ตัด เย็บ ตรวจ ซ่อมแซมแก้ไขและดัดแปลงเครื่องแบบทหาร ส่วนประกอบของเครื่องแบบทหาร และสิ่งอุปกรณ์ประเภทผ้า
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนนการประเมินฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60ตำแหน่ง: พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ,ครูฝึกอาชีพ,ช่างซ่อมครุภัณฑ์,พนักงานการเงินและการบัญชี,พนักงานบริการ,พนักงานบริการเชื้อเพลิง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 พ.ย. -9 ธ.ค. 2559 |พนักงานโรงพิมพ์

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. เพศชาย/เพศหญิง
4. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การตัดกระดาษก่อนการพิมพ์ การพิมพ์ซิลค์สกรีน การทำตรายาง และการตัดเล่มหนังสือ สมุดและแบบพิมพ์ การตรวจนับและมัดหีบห่อ
2. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตำแหน่ง: พนักงานโรงพิมพ์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ส.ค. -22 ส.ค. 2559 |48 อัตรา (ชาย/หญิง)

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2559

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2559

คุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • ระดับปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชกรพลเรือนให้การรับรองหรือสถานศึกษา ในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขา ดังนี้

  • บัญชี/การบัญชี/การเงิน/การสอบบัญชี/การบัญชีต้นทุน/การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและการเงิน จำนวน 6 อัตรา
  • นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 3 อัตรา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
  • วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 6 อัตรา
  • วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
  • เคมี/เคมีวิเคราะห์/เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์/เคมีอินทรีย์/อินทรีย์เคมี/เคมีเทคนิค/เคมีวิศวกรรม/เคมีอุตสาหกรรม/เคมีทั่วไป (รับเฉพาะเพศชาย)
 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองในสาขา ดังนี้

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี จำนวน 28 อัตรา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง: 48 อัตรา (ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 48
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มี.ค. -22 มี.ค. 2559 |พนักงานรับส่งเอกสารและพัสดุ,พนักงานโรงพิมพ์,

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานรับส่งเอกสารและพัสดุ กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 25 ปี
3. เพศหญิง
4. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
2. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 /เทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. เพศชาย/เพศหญิง
4. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. พับหนังสือ เข้าเล่ม เย็บด้วยลวด เย็บด้ายด้วยมือ ทำปกอ่อน ทำปกแข็ง ทำปกแฟ้ม ประกาศนียบัตรต่าง ๆ ทำกล่อง ทำซอง และแฟ้มเก็บเอกสาร
2. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 /เทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. เพศชาย
4. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การตัดกระดาษก่อนการพิมพ์ การพิมพ์ซิลค์สกรีน การทำตรายาง และการตัดเล่มหนังสือ สมุด และแบบพิมพ์ การตรวจนับและมัดหีบห่อ
2. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานรับส่งเอกสารและพัสดุ,พนักงานโรงพิมพ์,
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน: 12,430-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กองทัพเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |พนักงานบริการ

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
– เพศชาย/หญิง
– มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานในการเปิด – ปิดสำนักงาน
2. ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงานและทรัพย์สินของทางราชการ
3. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยงต่างๆ
4. รับ – ส่งหนังสือราชการทั้งในและนอกสำนักงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยงกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กองทัพเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -11 ส.ค. 2558  รวม 37 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม 37 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  

1. จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2558-11 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

พื้นที่กรุงเทพมาหนคร

 1. กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 0-2475-4671 (เว้นวันหยุดราชการ
 2. อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 0-2475-5427

พื้นที่สัตหีบ

 1. กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0-3870-0265
 2. ภัณฑุปกรณ์ กร. หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3843-7235

2. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3. แผนที่สังเขป โรงเรียนนายเรือ/กรมกำลังพลทหารเรือ/กรมช่างโยธาทหารเรือ/อาคารนันทสวัสดิการ และโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) (ผนวก ข)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 29-30 ส.ค. 2558
ประกาศผลสอบ: 07 ก.ย. 2558
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กองทัพเรือ
ประกาศรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •