previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กองการเจ้าหน้าที่: นักการแพทย์แผนไทย (ถึง 29 เม.ย.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กองการเจ้าหน้าที่: นักการแพทย์แผนไทย (ถึง 29 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักการแพทย์แผนไทย
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ๔ ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑.ปฏิบัติการให้บริการ รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ ด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเพื่อเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี
๒.วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๔.ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชน สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ
๕.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

– ทักษะ
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

– สมรรถนะ
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน :     รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
   
เปิดรับสมัคร :     วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กองการเจ้าหน้าที่:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •