previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ส.ค. -29 ส.ค. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ส.ค. -29 ส.ค. 2560

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ส.ค. -29 ส.ค. 2560

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จำนวน 4 อัตรา

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มงาน จำนวนอัตราว่าง สถานที่ปฏิบัตงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.1 ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

1.2 สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำแหน่งเลขที่ 9326 ปฏิบัติงานที่ กศน. อำเภอเมืองปทุมธานี
 • ตำแหน่งเลขที่ 9337 ปฏิบัติงานที่ กศน. อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • ตำแหน่งเลขที่ 9349 ปฏิบัติงานที่ กศน. อำเภอลำลูกกา
 • ตำแหน่งเลขที่ 9314 ปฏิบัติงานที่ กศน. อำเภอสามโคก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ด้านการวางแผน (P)
  สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลบริบทของชุมชนในตำบลที่รับผิดชอบ ตามรูปแบบการวางแผนจุลภาคอย่างมีคุณภาพ การจัดทำแผนการเรียนรู้รายชุมชน จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บังคับบัญชา จัดทำแผนปฏิบัิตการประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล กศน. ตำบล (DSMIS)
 • ด้านดำเนินการ (D)
  นำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและแผนการเรียนรู้รายชุมชนไปสู่การปฏิบัติโดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แผนการเรียนรายบุคคล (ทำหน้าที่ครูประจำกลุ่ม) จัดและส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน การจัดการเรียนรู้ ในภารกิจศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตประจำตำบล โดยยึดหลักการใช้ กศน. ตำบลเป็นฐาน
 • ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (C)
  พิจารณาจำนวนร้อยละผู้จบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของผู้เรียนและผู้รับบริการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด
 • ด้านการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (A)
  สรุปผลการปฏิบัติงาน หรือความสำเร็จของงานที่ได้ดำเนิน นำเสนอผลการปฏิบัติงานเห็นว่าต้องปรับปรุง และแผนพัฒนา โดยให้มีแนวทางพัฒนาปรับปรุงที่ชัดเจน มีผลงานปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อย่างน้อย 1 ผลงาน

ตำแหน่ง: ครูกศน.ตำบล
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |