previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.พ. -20 ก.พ. 2560 รวม 16 อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.พ. -20 ก.พ. 2560 รวม 16 อัตรา

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.พ. -20 ก.พ. 2560 รวม 16 อัตรา

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
บริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ
การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทะเบียนประวัติ จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล บันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้บริการข้อมูลสารสนเทศกำลังคน การพัฒนาบุคลากร การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงาน การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประเภทต่างๆ งานสวัสดิการ ตอบปัญหา ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์บริหารรัฐกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย จุดเน้นการดำเนินการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดทำแผนงานและโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ การกำกับ ติดตาม และการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย จุดเน้นการดำเนินการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดทำแผนงานและโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ การกำกับ ติดตาม และการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำมาตรฐานตัวบ่งชี้ทางการศึกษา การวัดและประเมินผลด้านคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลการ จัดการศึกษา พัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำสื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ผลิตรายการข่าวการศึกษา เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) สถานีวิทยุโทรทัศน์อื่นๆ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา ประเมินคุณภาพรายการ TV ติดตามผลการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพรายการ จัดทำระบบฐานข้อมูลรายการของสถานี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานี ปฏิบัติงานในห้องควบคุมการออกรายการโรทัศน์ (MCR) และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา พันธุศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลวิชาการ เพื่อประกอบการจัดทำ/พัฒนาสื่อการศึกษา เผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ
ให้บริการ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในรูปแบบของการจัดนิทรรศการการแสดง กิจกรรมการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ผลิตสื่อคู่มือการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี ประสานงานให้รายละเอียดข้อมูลวิชาการกับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางการบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ คอมพิวเตอร์ สถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณประจำปี สำรวจ รวบรวมข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานพิมพ์ งานสารบรรณงานร่าง – โต้ตอบหนังสือ งานบุคลากร งานพัสดุ ติดต่อประสานงานทั่วไป งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานจัดระบบงาน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ การจัดประชุม อบรม สัมมนา การจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางการบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านต่างๆ ของส่วนราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการศึกษา,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |