previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2560

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา/วิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา,ช่างสำรวจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมารราคาค่าก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ
– การตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปรายการ
-ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซมตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
-รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
– งานทดสอบคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง
-งานให้คำปรึกษาทางด้านช่าง
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
-ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานโครงกสร้าง อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง การคำนวณ การใช้ภาาา ความรู้ทั่วไป ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองภายในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน -ทดสอบความรู้ด้านการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ความรู้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่าง -ความสามารถและทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ -การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา -บุคลิภาพทั่วไปและทัศนคติ -ค่านิยมและจริยธรรม
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์

ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,010-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |