previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมเจ้าท่า: เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างโยธา (ถึง 14 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมเจ้าท่า: เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างโยธา (ถึง 14 ก.พ.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน :     8950 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน ท่าเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
2. ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ สำรวจร่องน้ำ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมายที่
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทางงานโยธา ก่อสร้าง สำรวจ และเขียนแบบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
ความมีมนุษยสัมพันธ์, วิสัยทัศน์, ความสามารถ ในการสื่อสาร, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, การทำงานเป็นทีม หรือ ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :    


ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานสถิติ
อัตราเงินเดือน :     8950 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา) หรือประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ทุกสาขาวิชา) และมีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล แยกประเภทหรือ กำหนดรหัสข้อมูลต่างๆ ตามหลักสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลตัวเลข ประมวลผล ข้อมูลรูปแบบรายงาน การนำเสนอข้อมูล ติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น ,ระเบียบพนักงานราชการ, ระเบียบงานสารบรรณ, ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผ่านการประเมินด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมเจ้าท่า:คลิกที่นี่