previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมเจ้าท่า: เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ นักเดินเรือปฏิบัติการ และช่างกลเรือปฏิบัติการ (ถึง 31 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมเจ้าท่า: เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ นักเดินเรือปฏิบัติการ และช่างกลเรือปฏิบัติการ (ถึง 31 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ นักเดินเรือปฏิบัติการ และช่างกลเรือปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     10,340 – 15,510 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา และ
ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการเดินเรือ และ
ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือ ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือ มากกว่า หรือ ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.3 ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือ มากกว่า จากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.3 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจเรือ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจเรือ ตรวจแบบแปลนเรือ การติดตั้งเครื่องจักรและส่วนประกอบตัวเรือต่าง ๆ ก่อนอนุมัติการต่อเรือ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
(2) ตรวจเรือ เพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ และเพื่อออกหนังสือสำคัญรับรองต่าง ๆ
(3) ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตัวเรือ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเรือและเครื่องจักรกลต่าง ๆ วิเคราะห์ระบบโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักรเรือ เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือ
(4) คำนวณกำลังแรงม้า คำนวณขนาดระวางและน้ำหนักบรรทุก กำหนดเส้นแนวน้ำบรรทุก เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(5) ตรวจจำนวนและคุณสมบัติของเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ประจำเรือ เครื่องช่วยชีวิตและเครื่องดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
(6) พิจารณาจำนวนและคุณสมบัติของคนประจำเรือ จำนวนคนโดยสาร ตรวจสภาพเรือที่จะใช้บรรทุกวัตถุอันตราย ตรวจสอบหาสาเหตุและความเสียหายของเรือที่มีอุบัติเหตุโดนกันหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
(7) ตรวจปูมช่างกลเรือเดินทะเล เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือตามมาตรฐาน
(8) สอบความรู้ความชำนาญผู้ควบคุมเครื่องจักรเรือ เพื่อให้ได้คนประจำเรือที่มีประสิทธิภาพ

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหา เกี่ยวกับงานตรวจเรือ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนหรือองค์กรทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลความรู้(2) จัดทำข้อมูลเบื้องต้น รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานตรวจเรือ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์หรือมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งเดินเรือปฏิบัติการ สำหรับตำแหน่งที่บรรจุครั้งแรก
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบควบคุมการจราจร(Vessel Traffic Management Information System) สำหรับสื่อสารกับเรือเดินทะเล ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เรือเดินทะเลเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจราจรเพื่อจัดการจราจรทางน้ำ ให้คำแนะนำ ในการเดินเรือและกรณีเหตุฉุกเฉิน และกำกับการเดินเรือและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินเรือ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเดินเรือ งานควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเดินเรือการวางแผนการเดินเรือ ควบคุมการเดินเรือให้เดินตามเส้นทางที่กำหนด การเลือกที่จอดเรือ การดูแลและบำรุงรักษาเรือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการเดินเรือ ปฏิบัติงานการเดินเรือที่มีปัญหายุ่งยากทางเทคนิคด้วยตนเอง เพื่อให้เรือถึงที่หมายอย่างเรียบร้อยปลอดภัย
(2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารและรายงานผู้บังคับการเรือเกี่ยวกับการเดินเรือและข่าวอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ข้อมูลด้านการเดินเรือเป็นปัจจุบัน
(3) ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการเรือในกรณีผู้บังคับการเรือไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเรียบร้อย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงในทางวิชาการเกี่ยวกับการเดินเรือแก่ประชาชนทั่วไป
(2) จัดการอบรม เผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการความรู้แก่บุคลากรประจำเรือได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างกลเรือ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือของเรือกลเดินต่างประเทศจำกัดเขตหรือเรือกลเดินทะเลใกล้เคียง หรือเรือกลเดินต่างประเทศ เพื่อให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือและโครงสร้างตัวเรือ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนใช้งานและบำรุงรักษา
(3) ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ การใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือตามคำสั่งเดินเรือ เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ควบคุมการใช้ การซ่อมทำ การบำรุงรักษา การปรับปรุงเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือเครื่องไฟฟ้าและเครื่องจักรกลต่าง ๆ ภายในเรือ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ ตัวเรือ เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย
(5) วางแผนการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลเรือให้เหมาะสมกับงาน การจ่ายงาน การจัดยามเรือเดิน เรือจอด เป็นนายยามเรือเดิน เรือจอด การฝึกอบรม ควบคุมพัสดุเครื่องมือกล และการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหา เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำรายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์หรือมาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ :     สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนสามัญ
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมเจ้าท่า:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9,840 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิปริญญตรีทางวิทยาการเดินเรือและได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500-3,000 ตันกรอส หรือ
2. ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500-3,000 ตันกรอส หรือ
3. ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเดินเรือ งานควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเดินเรือ การวางแผนการเดินเรือ
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่แผนกสื่อสารและรายงานผู้บังคับการเรือเกี่ยวกับการเดินเรือและข่าวอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9,840 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา และได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้
1. ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิดลวัตต์หรือมากกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เรือของเรือกลเดินต่างประเทศจำกัดเขตหรือเรือกลเดินทะเลใกล้เคียง
2. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือและโครงสร้างตัวเรือ
3. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ การใช้เครื่องจักรยนต์ตามคำสั่งเดินเรือ

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     11,400 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา และได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้
1. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจเรือ ตรวจแบบแปลนเรือ การติดต้งเครื่องจักรและส่วนประกอบตัวเรือต่าง ๆ ก่อนการอนุมัติต่อเรือ
2. ตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตใช้เรือ
3. ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตัวเรือ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเรือ ฯลฯ

ชื่อตำแหน่ง :     นักเดินเรือปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9,840 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาตรีทางวิทยาการเดินเรือและได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเเล ขนาด 500-3,000 ตันกรอส
หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500-3,000 ตันกรอส หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเดินเรือ งานควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเดินเรือ การวางแผนการเดินเรือ ควบคุมการเดินเรือให้เดินตามเส้นทางท่กำหนด การเลือกท่จอดเรือ การดูแลและบำรุงรักษาเรือและอุปกรณืต่าง ๆ
2. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสาร

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมเจ้าท่า:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •