previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมเจ้าท่า: พนักงานสื่อสาร,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการขนส่ง,วิทยาจารย์(การสอนภาษาอังกฤษ) (ถึง 18 พ.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมเจ้าท่า: พนักงานสื่อสาร,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการขนส่ง,วิทยาจารย์(การสอนภาษาอังกฤษ) (ถึง 18 พ.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานสื่อสาร
อัตราเงินเดือน :     7,370 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิ ปวช.หรือ ปวส. สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ,วิทยุ,วิทยุสื่อสาร หรือโทรคมนาคม หรือได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจ่าเหล่าสัญญาณวิทยุ, การสื่อสาร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานสื่อสาร หรือพนักงานโทรคมนาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การรับและส่งข่าวโดยใช้เครื่องมือสารสื่อสารในระบบต่าง ๆ การเฝ้าฟังการใช้คลื่นความถี่วิทยะ, ช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร ตรวจสอบ ตัดเลือกและเรียบเรียงข่าว จัดทำทะเบียนความถี่ฯ
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ด้านการสื่อสาร ,ระบบ GOS, GMDSS เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนีกงานราชการและความรู้ทั่วไป
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทต่าง ๆ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบ้ติหรือสอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
สมรรถนะที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการสื่อสาร การประสานงาน การแก้ปัญหา ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

————————-
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     8,950 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิ ปวส.ทางบริหารธุรกิจ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (จะจัดจ้างอัตราแรกสำหรับปฏิบัติงานทางอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติวานธุรการและสารบรรณ ฯ
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ , ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ , ระเบียบพนักงานราชการ, ความรู้ทั่วไป, ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบีติ

– สมรรถนะ
สมรรถนะที่จำเป็น เช่น การสื่อสาร, มนุษยสัมพันธ์, การประสานงาน เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
————————-
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     8,950 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิ ปวส.หรืออนุปริญญา สาขาบัญชี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี (จัดจ้างอัตราแรกปฏิบัติงานประจำสำนักงานจังหวัดจันทบุรี)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณและการบัญชีทั่วไป
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทางด้านบัญชี, การเบิกจ่ายและเก็บรักษาเงิน, ระเบียบต่าง ๆ ที่เกียวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
————————-
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานสถิติ
อัตราเงินเดือน :     8,950 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือช่างอุตสาหกรรม (ทุกสาขาวิชา) และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดรหัสข้อมูลตามหลักสถิติ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ และความสามารถในการใช้ระบบสถิติวิเคราะห์โดยคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
สมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การสื่อสาร การคิอวิเคราะห์ ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
————————-
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     8,950 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิ ปวส.ทางบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติด้านการจัดซื้อ จัดหา การเบิกจ่ายวัสดุ การซ่อมและบำรุงรักษา ทะเบียนพัสดุ การทำสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างฯ
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ , ระเบียบพนักงานราชการ เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
สมรรถนะอื่น เช่น การประสานงาน การแก้ปัญา การคิอวิเคราะห์ มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
————————-
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญา ตรีสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาอื่นที่มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติ งานด้านการเงินและบัญชี เช่น ตรวจอสบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี จดัทำงบประมาณรายได้-รายจ่าย เป็นต้น
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี และระเบียบต่าง ๆ ที่เกียวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
สมรรถนะอื่น เช่น การประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
————————-
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการขนส่ง
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญา ตรีสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ พาณิยนนาวี เศรษฐศาสตร์ การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมขนส่ว หรือ วิศวกรรมเรือหรือเครื่องกลเรือ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ตรวจตรา ป้องกันและปราบปราม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พรบ.การเดินเรือฯ หรือ
2. ปฏิบีติงานด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี การส่งเสิรมการพาณิชยนาวี การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือ
3. ปฏิบัติงานด้านการสอบความร้หรือการรับรองผู้ทำการในเรือ จดทะเบียนควบคุมคนประจำเรือ ออกหนังสือคนประจำเรือ การจ้างและเลิกจ้างคนประจำเรือฯ
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความ รู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย , พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี, กฎข้อบังคับว่าด้วยการสอบความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชยนาวี และระเบียบพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– สมรรถนะ
สมรรถนะอื่น เช่น การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
————————-
ชื่อตำแหน่ง :     วิทยาจารย์(การสอนภาษาอังกฤษ)
อัตราเงินเดือน :     13,250 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาโทสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ , การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เรียกชื่ออื่นที่ ก.พ. เทียบให้เป็นคุณวุฒิทางภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     สอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความร้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ งานสารบรรณ ภาษาไทย Grrammar Vocabulary Reading Conversation Essay Write&Listening
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
สามารถ ถ่ายทอดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ทั้งทางทฤษฎีและ ปฏิบีติให้กับนักเรียนเดินเรือ ได้อย่างดี (นักเรียนเดินเรือ มีหลักสูตรการเรียน 5 ปี โดยรับสมัครจากผู้จบการศึกษา ม.ปลาย)
วิธีการประเมิน : ทดลองปฏิบัติการสอน

– สมรรถนะ
สมรรถนะอื่นเช่น การสื่อสาร การตัดสินใจ การแก้ปัญา การประสานงาน เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมเจ้าท่า:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •