previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 พ.ย. -24 พ.ย. 2559 |นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 พ.ย. -24 พ.ย. 2559 |นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 พ.ย. -24 พ.ย. 2559 |นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง ทั้งนี้จะมีตำแหน่งว่างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อีกจำนวน 90 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,250 บาท

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน กรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 หรือที่ ก.พ. จะกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผ่านกาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่าตำแหน่ง: นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 90
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ส.ค. -21 ก.ย. 2559 |นายช่างไฟฟ้าปฏิบ้ติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบ้ติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 หรือ 10,840-11,930 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านสื่อสารอุตุนิยมวิทยา และโทรคมนาคม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
(1) รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศหรือบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้กับผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
(2) รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและคุณภาพข้อมูลก่อน ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(4) ตรวจซ่อม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายเครื่องมือสื่อสารระบบเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบเครือข่ายวิทยุโทรศัพท์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(5) ตรวจซ่อม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและส่วนควบ ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(6) บริการสื่อสารข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ระบบวิทยุกระจายเสียงกรมฯ ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ระบบกระจาย ข่าวอากาศเพื่อการบิน การเดินเรือ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
(7) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนจัดหา บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและส่วนควบต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตนรับผิดชอบแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ
(2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์
3.ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ – ส่งวิทยุโทรศัพท์ ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนำแสง ระบบไมโครเวฟ ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม
4.ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบมัลติมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ
6.การวิเคราะห์ และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศและการกระจายข่าวอากาศมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1)วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสารอัตโนมัติและระบบประมวลผลคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ และใช้ประโยชน์ในกิจการอื่น ๆ ตามความต้องการ
(2)ช่วยศึกษา ค้นคว้า ออกแบบโปรแกรมประยุกต์และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างและเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3)ดำเนินงานด้านการสื่อสารข่าวอากาศ ในระบบสื่อสารอัตโนมัติของศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์
(4)ตรวจสอบ รวบรวม ประมวลผลและบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากทั่วโลกให้ผลิตเป็นข่าวสารสนเทศและแผนที่อากาศชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์อากาศประจำวัน การบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศและต่างประเทศทาง Terminal
(5)ควบคุม และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารอุตุนิยมวิทยาสากล และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2)ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบงานสื่อสารอัตโนมัติ และสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือระบบสื่อสารได้ด้วยตนเอง
(2) ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
(3) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
(4) ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1.ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟท์แวร์
(Software) และระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Security)
2.ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูล
3.ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการฐานข้อมูล
5.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้าปฏิบ้ติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2559 |วิศวกร,นักวิชาการเผยแพร่

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านวิชาการและวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เพื่อให้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก และเกิดความคุ้มค่า โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดสอบด้านวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
(2) ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาในงานซ่อมบำรุงรักษา ผลิตและสอบเทียบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตรวจสอบข้อมูล ออกแบบ และกำหนดรูปแบบรายการ เครื่องมือ และอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา เพื่อการผลิตและการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
(4) บำรุงรักษา ตรวจสอบ ตรวจซ่อม แก้ไข ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องพิกัดฟ้าแลบฟ้าผ่า เครื่องรับภาพถ่ายจาก ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เครื่องหาพิกัดฟ้าแลบ พร้อมทั้งจัดหาอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
(5) กำหนดมาตรฐานการใช้งานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา จัดทำหนังสือคู่มือ การใช้ บำรุงรักษาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) อำนวยการจัดทำสื่อในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้มีการทราบถึงข้อมูลทางเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่เป็นประโยชน์
(2) กำหนดแผนการดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเพื่อนร่วมงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรม โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
(1) การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง
(2) ระบบไฟฟ้าและการควบคุมมอเตอร์
(3) ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
(4) วิศวกรรมควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
(5) วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(6) เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(7) ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
(8) กลศาสตร์วิศวกรรม
(9) การจัดการด้านวิศวกรรม
(10) การอนุรักษ์พลังงาน
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชากลุ่มประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนด นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ กิจกรรมของกรม ข่าวสาร ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกรมให้ดียิ่งขึ้น
(2) สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของกรม
(3) เขียนข่าว เรียบเรียงข่าวสาร บทความการแถลงข่าว การจัดทำเว็บไซต์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ และให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
(4) ตรวจ ติดตามข่าวเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา นำเสนอข่าวที่มีผลกระทบ และชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และสาธารณชนทราบ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
(5) รวบรวม ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำบทความและข่าวเพื่อเผยแพร่ในวารสารอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน
(6) จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
(7) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ผลงาน กิจกรรมของกรม ข่าวสาร ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว โดยผ่านสื่อ และช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของกรม
(8) กำกับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
(9) ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(10) จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

– 4 –

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานความสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แนะ จูงใจ กับเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อร่วมงาน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือให้การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
(2) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
(2) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
(2) สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
(3) การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
(4) การวิเคราะห์สถานการณ์และการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
(5) จรรยาบรรณของนักวิชาชีพทางประชาสัมพันธ์
(6) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,วิศวกรปฏิบัติการ

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,วิศวกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ม.ค. -29 ม.ค. 2559 |นักอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ แผนที่อากาศประเภทต่าง ๆ ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ภาพหรือข้อมูลผลการตรวจฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ รังสีดวงอาทิตย์ ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ มลภาวะในอากาศ การตกสะสมของกรดในน้ำฝน ความสั่นสะเทือนพิภพ การหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทะเล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา และในการพยากรณ์อากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การคาดหมายรังสีอัลตราไวโอเลต พยากรณ์น้ำ พยากรณ์อากาศทะเล เพื่อการเดินเรือและการประมง รวมทั้งออกประกาศแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศ ออกคำเตือนวาตภัย อุทกภัย และภัยจากอากาศทุกชนิด แจ้งเตือนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยจากธรรมชาติ เตรียมการป้องกัน การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
(2) ช่วยศึกษา ค้นคว้า และทดสอบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
(3) ช่วยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยาอุทก อุตุนิยมวิทยาทะเล ปรากฏการณ์ทะเล อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร อุตุนิยมวิทยา การบิน รังสีดวงอาทิตย์ โอโซนในบรรยากาศ มลภาวะ การตกสะสมของกรดในน้ำฝน แผ่นดินไหวและ สึนามิ ภูมิฟิสิกส์และสาขาวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนำไปปรับปรุงและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพ
(4) จัดทำรายงานเอกสารและสถิติทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป และนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน กิจการต่าง ๆ
(5) ช่วยตรวจสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้มีความแม่นยำ เที่ยงตรง และถูกต้อง

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั่วไป แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้คำแนะนำ และเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ผู้สนใจทั่วไป
(2) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ ท่าอากาศยาน และอุตุนิยมวิทยาทะเล โดยเฉพาะที่ท่าเรือ เพื่อความปลอดภัยในกิจการนั้น ๆ
(3) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่กับ เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และภาษาอังกฤษ – ทดสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุล จลศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงานกลศาสตร์ คลื่น เทอร์โมไดนามิกส์
– ทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ พีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์ แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น และสถิติ
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
– ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary
and Reading Comprehension)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: นักอุตุนิยมวิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 -29 ม.ค. 2559 |นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท ทั้งนี้เป็ฯไปตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน กรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 หรือที่ ก.พ. จะกำหนด

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 3 ตำแหน่ง
 

ตำแหน่ง: นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ก.พ. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •