กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม: นักวิชิการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ถึง 31 มี.ค.)

75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชิการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้นับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระกับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้อวใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี (100 คะแนน)
2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังภาครัฐ (100 คะแนน)

เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram