previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม: นักวิชิการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ถึง 31 มี.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม: นักวิชิการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ถึง 31 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชิการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้นับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระกับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้อวใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี (100 คะแนน)
2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังภาครัฐ (100 คะแนน)

เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทั่วไป หรือทางนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ทางกฏหมาย เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารภทั่วไป ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการบริการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตำแหน่งทางการจัดการทั่วไป หรือนิเทศศาสตร์
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารหน่วยงาน
2.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการพัสดุ การตัดซื้อจัดจ้าง
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.งานเอกสารการทำบันทึก หนังสือของทางราชการเสนอ

ตำแหน่งทางด้านกฏหมาย
1.ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย อาทิเช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารหน่วยงาน
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •