previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ย. -26 พ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเผยแพร่

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ย. -26 พ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเผยแพร่
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ย. -26 พ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเผยแพร่

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ

(1) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบในการช่วยจัดทำแผนงาน โครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน

(2) ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้

(3) จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

(4) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ

(5) ร่วมดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงานผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ

(6) ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(7) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ลำดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครและเลขประจำตัวสอบตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านทั่วไป (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
(1) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
(2) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
(3) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(4) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(5) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(6) สืบค้นข้อมูล ปรับปรุง จัดเก็บข้อมูล จัดทำสถิติ ติดตามและจัดทำรายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของกรมฯ และประโยชน์ในการพิจารณากำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม
(7) จัดทำเอกสารและเตรียมเอกสารการประชุม
(8) จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
(9) จัดทำหลักสูตรและการจัดฝึกอบรม และดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและการให้บริการทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
(10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
(1) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
(2) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(3) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(4) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(5) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(6) ดำเนินการสำรวจ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ตัวอย่าง ทั้งภายในห้องปฏิบัติการและ
ในพื้นที่เป้าหมาย
(7) จัดทำรายงานการวิจัยและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 -22 ม.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียนสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์เอกสาร ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(5) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(6) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(7) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -9 ต.ค. 2558  นิติกร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(2) รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ
(3) การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย
(4) การดำเนินการทางคดีและการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง
(5) จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -23 ก.ย. 2558  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อดำเนินงานด้านการพัสดุให้ถูกต้อง
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบพัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานของทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการให้มากที่สุด
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบคำถามและชี้แจงเกี่ยวกับการพัสดุที่ตนรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และที่เกี่ยวข้อง
ทักษะ/สมรรถนะ : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุมดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้มีความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม ในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนการจัดทำระบบการรวบรวมข้อมูล เผยแพร่สื่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
(3) พัฒนา และออกแบบ จัดทำสื่อรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อด้านสิ่งแวดล้อม
(4) ให้บริการ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อด้านสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนพัฒนา และจัดทำระบบการสืบค้น รวบรวม และการให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้ผลสำฤทธิ์ตามที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำในด้านการใช้ บำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านโสตทัศนูปกรณ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) ให้บริการสื่อด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้ความสามารถในการควบคุม บำรุงรักษา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อด้านสิ่งแวดล้อม
– ความรู้ความสามารถในการจัดการระบบข้อมูล โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อด้านสิ่งแวดล้อม
ทักษะ/สมรรถนะ : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะทางวิชาการในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
(2) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบพัฒนาแนวทาง เครื่องมือ และเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(3) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลดกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการจัดการกรณีเกิดข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
(4) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม เครื่องมือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการกรณีเกิดข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม แกสวนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ไดความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(2) จัดเก็บฐานข้อมูลและสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ทักษะ/สมรรถนะ : – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
– กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
– การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
– กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
– กระบวนการจัดการกรณีเกิดข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
– การพัฒนาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในลักษณะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน มาตรการ แนวทาง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(2) พัฒนารูปแบบ กลไก และวิธีการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการจัดทำแผนงาน แผนการปฏิบัติงาน โครงการของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แกสวนราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติ วิเคราะห์ผล รายงานผล หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และเป็นประโยชนในการพิจารณากำหนด และปรับปรุงนโยบาย แผนงาน มาตรการ แนวทาง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
– การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
– การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
– นโยบายการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– ทดสอบภาษาอังกฤษในส่วนของการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
ทักษะ/สมรรถนะ : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ตามนโยบาย ยุทศาสตร์ และแผนงานของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
(2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
(3) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
(2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความสามารถในการร่าง โต้ตอบจดหมาย เป็นภาษาอังกฤษ
– ความสามารถในการวิเคราะห์ ตีความ และสรุปความภาษาอังกฤษ
– อ่านและแปลความหมายจากข้อความภาษาอังกฤษ และการเขียนเรียงความ
ทักษะ/สมรรถนะ : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในลักษณะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร่ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเนื้อหาที่ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์
(2) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต กำหนดประเด็น กระบวนการ รวมทั้งคัดเลือกเครื่องมือ/สื่อและช่องทางที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
(3) วางแผนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ทันกับสถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
(4) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน รวมทั้งประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
(5) จัดทำฐานข้อมูล ประเด็นในการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อในรูปแบบต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
(6) จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
(7) ตรวจสอบ ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
(2) ให้คำแนะนำปรึกษา การผลิตสื่อและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกและของประเทศไทย
– กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม
– องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
– ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
– การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทักษะ/สมรรถนะ : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 ส.ค. -01 ก.ย. 2558  นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกาศรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 -28 ส.ค. 2558  นายช่างเทคนิค

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกาศรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -7 ส.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ส.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกาศรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นิติกร
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้าน นิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ
(2) การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย
(3) การดำเนินการทางคดีและการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง
(4) จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและ
(5) ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    
ทักษะ/สมรรถนะ :    
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •