previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมส่งเสริมการเกษตร: เจ้าพนักงานธุรการ(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย(พืชสวน) (ถึง 20 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมส่งเสริมการเกษตร: เจ้าพนักงานธุรการ(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย(พืชสวน) (ถึง 20 ม.ค.)

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย(พืชสวน)
อัตราเงินเดือน :     8950 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พานิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. งานด้านสารบรรณ
2. งานด้านการเงินและบัญชี
3. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 2. ความสามารถและทักษะในการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 3. การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 4. การจัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ

– ทักษะ
1. ความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. การสื่อสารโดยการพูด 3. บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :     1. ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย(พืชสวน) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่ที่สอบได้ 4. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมส่งเสริมการเกษตร:คลิกที่นี่