. . .

กรมส่งเสริมการเกษตร: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) (ถึง 5 เม.ย.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมส่งเสริมการเกษตร: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) (ถึง 5 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางพืชสวน ทางพืชสวนประดับ ทางพืชผัก ทางพืชศาสตร์ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา ทางไม้ผล ทางอารักขาพืช ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ทางกีฏวิทยา ทางการจัดการศัตรูพืช ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรทั่วไป ทางเกษตรศาสตร์ทั่วไป ทางเทคโนโลยีเกษตรทั่วไป ทางเกษตรเชิงระบบ ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ทางพัฒนาการเกษตร ทางส่งเสริมการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช ทางเทคโนโลยีพืชสวน ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางเกษตรกลวิธาน ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางเทคโนโลยี
การบรรจุ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ทางทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางสัตว์ปีก ทางโคนม ทางการผลิตสัตว์ ทางอาหารสัตว์ ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ทางส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางสุขาภิบาลอาหาร ทางโภชนาการ ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนวิทยา ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ทางการจัดการการผลิตพืช ทางวิศวกรรมแปรรูปอาหาร หรือทางธุรกิจเกษตร
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร
การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล หรือจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ทางการเกษตร และการส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการการผลิตในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร เป็นต้น
    
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมส่งเสริมการเกษตร:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     50 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางพืชสวน ทางพืชสวนประดับ ทางพืชผัก ทางพืชศาสตร์ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา ทางไม้ผล ทางอารักขาพืช ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ทางกีฏวิทยา ทางการจัดการศัตรูพืช ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรทั่วไป ทางเกษตรศาสตร์ทั่วไป ทางเทคโนโลยีเกษตรทั่วไป ทางเกษตรเชิงระบบ ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ทางพัฒนาการเกษตร ทางส่งเสริมการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช ทางเทคโนโลยีพืชสวน ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางเกษตรกลวิธาน ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางเทคโนโลยี
การบรรจุ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ทางทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางสัตว์ปีก ทางโคนม ทางการผลิตสัตว์ ทางอาหารสัตว์ ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ทางส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางสุขาภิบาลอาหาร ทางโภชนาการ ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนวิทยา ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ทางการจัดการการผลิตพืช ทางวิศวกรรมแปรรูปอาหาร หรือทางธุรกิจเกษตร
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร
การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ทางการเกษตร และการส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการการผลิตในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ :     –

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมส่งเสริมการเกษตร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. ความรู้ด้านการสอบบัญชี (150 คะแนน)
2. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (50 คะแนน)

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมส่งเสริมการเกษตร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมส่งเสริมการเกษตร: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) (ถึง 5 เม.ย.)

เรื่องล่าสุด