. . .

กรมสรรพสามิต: พนักงานสื่อสาร (สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง) (ถึง 31 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมสรรพสามิต: พนักงานสื่อสาร (สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง) (ถึง 31 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานสื่อสาร (สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง)
อัตราเงินเดือน :     7,370 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ–ส่งข่าวประจำเครื่องสื่อสาร ตรวจข่าว รวบรวมและเรียบเรียงการรับ–ส่งข่าวประจำวัน เพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐาน ติดตั้ง ตรวจซ่อม โทรศัพท์ประจำสำนักงาน วิทยุสื่อสาร ของหน่วยงาน ดูแลบำรุง รักษาเครื่องวิทยุรับ – ส่งชนิดติดตั้งประจำของหน่วยงานต่าง ๆ ตู้สาขาโทรศัพท์ จัดทำบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้อะไหล่สำรองที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ประจำสำนักงานจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของงานสื่อสารให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ตรวจสอบการใช้คลื่น ความถี่วิทยุ หาทิศทางของสถานีวิทยุ จัดทำทะเบียนความถี่ วิทยุ ติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุม ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือราชการของงานสื่อสาร ให้คำปรึกษา แนะนำการให้บริการและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและในงานที่รับผิดชอบเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บริการในการสื่อสารนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ – ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต และสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี – ความรู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร – ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถ – ความสามารถเกี่ยวกับแก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารเบื้องต้น – ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาสื่อสาร
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความละเอียดรอบคอบ ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะที่กรมสรรพสามิตกำหนด แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

กรมสรรพสามิต
148 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมสรรพสามิต:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมสรรพสามิต: พนักงานสื่อสาร (สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง) (ถึง 31 ม.ค.)

เรื่องล่าสุด