previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมศิลปากร: นายช่างภาพปฏิบัติงาน (ถึง 24 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมศิลปากร: นายช่างภาพปฏิบัติงาน (ถึง 24 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างภาพปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     7,670 – 8,140 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างภาพ หรือ ทางการถ่ายภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมศิลปากร:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างภาพปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     7,300 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ หรือ ทางช่างภาพ หรือ ทางการถ่ายภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ถ่ายภาพ และ ถ่ายวีดีทัศน์ ในเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(2) ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพบันทึกเสียง รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
(3) ตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายที่ถ่ายมาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
(4) ปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับไมโครฟิล์ม เช่น ให้เลขรหัส บันทึกเอกสารลงในไมโครฟิล์ม รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ และ จัดส่งไมโครฟิล์มให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างล้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) จัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิล์ม หรือ เอกสารแผนที่ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
(6) ถ่ายภาพต่างๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ทำแบบพิมพ์ต่างๆ
(7) จัดทำและวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศลงในวัสดุต่างๆ และ ตรวจสอบความถูกต้อง
เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสาร หรือ ข้อมูลสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการสำเนาภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และ ไมโครฟิล์ม
(2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
– สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
(1) ความรู้ทางการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์
(2) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์
(3) ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์
– สอบปฏิบัติ (80 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์ ตลอดจนการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดีทัศน์

2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมศิลปากร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •