previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมวิทยาศาสตร์บริการ: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) (ถึง 17 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิทยาศาสตร์บริการ: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) (ถึง 17 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
อัตราเงินเดือน :     12600-13360 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิทยาศาสตร์บริการ:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจุลชีววิทยา)
อัตราเงินเดือน :     9,140-9,690 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. ความรู้ทั่วไปด้านจุลชีววิทยา การตรวจวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้่ำ อาหาร และเครื่องดื่ม
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบมาตรฐานในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางด้านจุลินทรีย์ การเฝ้าระวังความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานสาขาจุลินทรีย์ และศัพท์เทคนิคเฉพาะทางด้านจุลชีววิทยา
ทักษะ/สมรรถนะ :     1.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และด้านวิทยาศาสตร์ทางจุลชีววิทยา
2.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการใช้คอมพิวเตอร์
3.สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนงาน มองภาพองค์รวม และมีมนุษยสัมพันธ์
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิทยาศาสตร์บริการ:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาศิลปประยุกต์ หรือ สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านการออกแบบ การทำต้นแบบ และเทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์
๒. พัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้มีการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค
๓. ปฏิบัติงาน กิจกรรมวิจัย และงานโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๔. ให้คำแนะนำทางวิชาการ หรือการเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบ
๕.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

– ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ

– สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ
เกณฑ์การประเมิน :     ต้องเป็นผู้สอบผ่านการประเมินแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ คะแนน
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิทยาศาสตร์บริการ:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •