กรมวิชาการเกษตร: เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (ถึง 10 ม.ค.)

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     7,010 – 8,440 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่

รายละเอียดวุฒิ :     ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ อนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อัตราเงินเดือน ๗,๖๗๐ – ๘,๔๔๐ บาท

หรือ ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางการเกษตร อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐ – ๗,๗๒๐ บาท

และ ๓. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram