. . .

กรมวิชาการเกษตร เขต 6: นักวิชาการเกษตร,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานการเกษตร,ลูกมือช่าง,พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ถึง 25 มี.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิชาการเกษตร เขต 6: นักวิชาการเกษตร,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานการเกษตร,ลูกมือช่าง,พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ถึง 25 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตร (เขต 6)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร, พฤกษศาสตร์,
เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์เกษตรโรคพืช
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตาม
ประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรทั้งก่อน และ/หรือ หลังการเก็บเกี่ยว
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองวิจัยพันธุ์พืช อารักขาพืช
งานทดลอง หลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร วัตถุมีพิษและปุ๋ย
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 2. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ 3. มีความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 4. มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
————–
ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์ (เขต 6)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 2. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ 3. มีความรู้ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์และมีความสามารถในการสือสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
—————
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 6)
อัตราเงินเดือน :     7,010 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางการเกษตร, ธุรกิจเกษตร, เทคโนโลยีการยาง, ช่างกลเกษตร, อุตสาหกรรมเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. รวบรวมรายละเอียดสถิติ ข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ
เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรในแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการ
2. ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
3. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตรในด้านต่าง ๆ
เช่น พันธุ์พืช การปรับปรุงบำรุงดิน เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช
การให้บริการตรวจสอบระบบการผลิตพืช
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ รอบคอบ 3. มีความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรม และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 5. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
—————
ชื่อตำแหน่ง :     ลูกมือช่าง (เขต 6)
อัตราเงินเดือน :     7,010 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ
ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เทคนิการผลิต ช่างอุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานช่วยติดตั้ง ซ่อมแซม ประกอบดัดแปลง ทดสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ทำความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์
หรือเครื่องไฟฟ้า หรือประปา หรือเครื่องจักรกลการเกษตร
2. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้นและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ 2. มีความสามารถและความชำนาญในการขับรถยนต์
——————-
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 6)
อัตราเงินเดือน :     6,100 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์/ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตามกฏหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่างโต้ตอบบันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูล และสถิติการรวบรวมตรวจสอบ
ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษาและให้บริการเอกสารทางราชการ การเก็บรักษา
การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมประชุม เป็นต้นติดต่อประสานงาน
จัดทำทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์ การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ
และการเบิกจ่ายและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ดูแลรักษา ทำความสะอาดรถยนต์/ รถจักรยานยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้อง เล็ก ๆ น้อยๆ
ของการใช้รถดังกล่าว
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ/หรือ มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการขับรถยนต์ และสามารถแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อย ๆ
——————
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 6)
อัตราเงินเดือน :     7,010 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ ๒)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การขาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– สมรรถนะ
1. ความรับผิดชอบ 2. ความซื่อสัตย์ 3 .ความละเอียดรอบคอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
    
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร เขต 6:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิชาการเกษตร เขต 6: นักวิชาการเกษตร,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานการเกษตร,ลูกมือช่าง,พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ถึง 25 มี.ค.)

เรื่องล่าสุด