previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมวิชาการเกษตร: นักวิชาการเงินและบัญชี (ถึง 18 เม.ย.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิชาการเกษตร: นักวิชาการเงินและบัญชี (ถึง 18 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน, ทางการเงินและการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี
และงบประมาณ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเงิน การคลัง การบัญชี
และงบประมาณ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. ความละเอียดรอบคอบ 2. ความซื่อสัตย์ 3. ความเข้าใจงาน 4. ความรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน)
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์, พืชสวน, พืชผัก, ไม้ผล และ
2. เป็นผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ.
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ด้านการผลิตพืชสวน สรีรวิทยาพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสถิติ
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาสถิติและคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คำนิยาม
และการคำนวณค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการวางแผนจัดทำข้อมูลสถิติ
๒. ดำเนินการสุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
รวมทั้งวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสถิติการเกษตร
๓. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
๔. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความจัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ
และนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับสถิติการเกษตร การวิเคราะห์และจัดหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– ทักษะ
– สมรรถนะ
๑. ความละเอียดรอบคอบ ๒. ความถูกต้องแม่นยำ ๓. ความรับผิดชอบ ๔. การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านโรคพืช)
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช
2. เป็นผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านโรคพืช และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน)
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •