กรมวิชาการเกษตร: นักวิชาการเงินและบัญชี (ถึง 18 เม.ย.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน, ทางการเงินและการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี
และงบประมาณ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเงิน การคลัง การบัญชี
และงบประมาณ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. ความละเอียดรอบคอบ 2. ความซื่อสัตย์ 3. ความเข้าใจงาน 4. ความรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram