previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมวิชาการเกษตร(เขต3): พนักงานประจำห้องทดลอง, พนักงานประจำสำนักงาน (ถึง 25 มี.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิชาการเกษตร(เขต3): พนักงานประจำห้องทดลอง, พนักงานประจำสำนักงาน (ถึง 25 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำห้องทดลอง (เขต3)
อัตราเงินเดือน :     6,100 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภาคสนามและในห้องทดลอง
จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานในแปลงกลางแจ้ง เช่น ขุดดิน ดายหญ้า

1. ความละเอียดรอบคอบ 2. ความถูกต้องของงาน 3. ความเข้าใจงาน 4. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

—————————————————–

ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำสำนักงาน (เขต3)
อัตราเงินเดือน :     6,100 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์/ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
ตามกฎหมาย (กรณีมีหน้าที่ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียนแยก และจัดส่งหนังสือ และจัดส่งหนังสือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างโต้ตอบบันทึก
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูล และสถิติการรวบรวมตรวจสอบ
ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษา และให้บริการเอกสารของทางราชการ การเก็บรักษา
การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร และจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดทำทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ และหรือขบรถยนต์
ซ่อมบำรุงยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์/รถจักรยานยนต์
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคสนาม
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติงานในแปลงกลางแจ้ง เช่น ขุดดิน ดายหญ้า
5. ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

– สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ 2. ความถูกต้องของงาน 3. ความละเอียดรอบคอบ 4. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร(เขต3):คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •