กรมราชทัณฑ์: ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ ของเรือนจำจังหวัดอ่างทอง (ถึง 13 ม.ค.)

ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ ของเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
อัตราเงินเดือน :     7370 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– หรือ เทียบได้ไมต่ำกว่านี้ทุกสาขา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. เป็นหญิงที่มร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ต้องขังและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจำ เช่น งานธุรการ งานช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ การจำหน่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง จัดทำบัญชีรายการต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
    
    
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ดูจากประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ดูจากประกาศรับสมัคร

– ทักษะ
ดูจากประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ดูจากประกาศรับสมัคร

– สมรรถนะ
ดูจากประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ดูจากประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
    
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมราชทัณฑ์:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram