previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมราชทัณฑ์: ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ ของเรือนจำจังหวัดอ่างทอง (ถึง 13 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมราชทัณฑ์: ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ ของเรือนจำจังหวัดอ่างทอง (ถึง 13 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ ของเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
อัตราเงินเดือน :     7370 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– หรือ เทียบได้ไมต่ำกว่านี้ทุกสาขา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. เป็นหญิงที่มร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ต้องขังและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจำ เช่น งานธุรการ งานช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ การจำหน่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง จัดทำบัญชีรายการต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
    
    
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ดูจากประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ดูจากประกาศรับสมัคร

– ทักษะ
ดูจากประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ดูจากประกาศรับสมัคร

– สมรรถนะ
ดูจากประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ดูจากประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
    
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมราชทัณฑ์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(ชาย) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำกลางสงขลา
อัตราเงินเดือน :     7,010 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมราชทัณฑ์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมราชทัณฑ์
ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ (ชาย) ของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี
อัตราเงินเดือน :     7,010 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– ทุกสาขา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
– เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ต้องขังและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจำ เช่น งานธุรการ งานช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ การจำหน่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง จัดทำบัญชีรายการต่างๆ การจัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมราชทัณฑ์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •