previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมยุทธศึกษาทหารบก รวม 100 อัตราเตรียมรับสมัครข้าราชการทหารประทวนสัสดีทหารบก100อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมยุทธศึกษาทหารบก รวม 100 อัตราเตรียมรับสมัครข้าราชการทหารประทวนสัสดีทหารบก100อัตรา
แชร์ให้เพื่อน
 • 13
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  13
  Shares

“กรมยุทธศึกษาทหารบก รวม 100 อัตราเตรียมรับสมัครข้าราชการทหารประทวนสัสดีทหารบก100อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
ประจําปีงบประมาณ ๒๕61
————————————
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ และเสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จํานวน ๑๐๐ อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๑.๑ เพศชาย อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี ในปี พ.ศ. 2561 (ต้องเกิดปี พ.ศ. 2531 – ๒๕43)
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนําปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด) ดังนี้
๑.๒.๑ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
๑.๒.๒ เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการจนครบกําหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
๑.๔ มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๕ ผู้สมัคร บิดา และมารดา มีสัญชาติไทย
๑.๖ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
๑.๗ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก (รายละเอียดตามผนวก ก ประกอบอนุผนวก 1 ในระเบียบ
การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี) ทั้งนี้ต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่
๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ําหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป
๑.๘ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
๑.๙ ไม่อยู่ในสมณเพศ
( สําเนาคู่ฉบับ )
๑.๑๐ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ
๑.๑๑ ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๑.๑๒ ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๑.๑๓ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือการสอบเข้ารับราชการมาก่อน
๑.๑๔ ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๑๕ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๑๖ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

๒. หลักฐานการสมัครสอบ
๒.๑ วุฒิการศึกษา ผู้สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า)
๒.๒ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ
๒.๓ หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) หรือสําเนาทะเบียนกองประจําการที่มีรายการบันทึกนําปลดและรับรองสําเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทําการแทน
๒.๔ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ, บิดา, มารดา จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) พร้อมสําเนาจํานวน ๒ ฉบับ
2.6 หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ

๓. กําหนดการ รอประกาศ
3.1 การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต วันที่รอประกาศอย่างเป็นทางการ ทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com ตลอด
24 ชั่วโมง ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ ดังนี้
3.1.1 ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3.1.2 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณี
ที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน
แล้วสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.1.3 ผู้สมัครต้องนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่
รอประกาศอย่างเป็นทางการ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้ว กรมยุทธศึกษาทหารบกจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.1.4 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มตําแหน่งเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (ดูรายละเอียดระเบียบการสอบฯ
หน้าหลักของเว็บไซต์)
3.1.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
3.1.6 ผู้สมัครสอบต้องตรวจและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
3.1.7 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 1 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ทั้งนี้การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ของสถานศึกษาใดจะถือตาม
กฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
3.1.8 เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการประเมินหรือทดสอบในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งได้ กรมยุทธศึกษาทหารบก
จะไม่รับผิดชอบและจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.1.9 กรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-
นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
๓.2 สอบคัดเลือกภาควิชาการ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.3 ประกาศผลสอบภาควิชาการวันที่ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.4 การส่งหลักฐานเพิ่มเติม สอบสัมภาษณ์ และพิมพ์ลายนิ้วมือ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.5 การตรวจโรค อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.7 การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.8 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.9 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.๑0 รายงานตัวเลือกหน่วยบรรจุวันที่ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.๑1 รายงานตัวทําสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ

๔. รายละเอียดการสอบคัดเลือก

๔.๑ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ ๔ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office โดยขอบเขต ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๔.๒ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ต้องนําหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ 2 มายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามวัน เวลาที่กําหนดในข้อ 3.4 และจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบจิตเวช และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาที่กําหนด

๕. การเลือกตําแหน่งบรรจุ ทําการเลือกตําแหน่งจากผู้ที่สอบคัดเลือกมีคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับจากตัวจริงไปจนถึงตัวสํารองจนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดบรรจุ โดยผู้ผ่าน การสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะบรรจุตามตําแหน่งที่เลือกบรรจุ โดยต้องรายงานตัวและทําสัญญาในการบรรจุเข้ารับราชการตามกําหนด

๖. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘ – ๙ ต่อ ๘๙๑๐๙, โทรสาร ๐-๒๒๔๑ – ๔๐๓๗, www.radd-atc.com

ตำแหน่ง: เตรียมรับสมัครข้าราชการทหารประทวนสัสดีทหารบก100อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมยุทธศึกษาทหารบก :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

 •  
  13
  Shares
 • 13
 •  
 •  
 •  
 •