previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -23 พ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน *ป.ตรีทุกสาขา,นิติกร,นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -23 พ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน *ป.ตรีทุกสาขา,นิติกร,นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -23 พ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน *ป.ตรีทุกสาขา,นิติกร,นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พร้อมทั้ง ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ของกรมฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงพาณิชย์ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ประสานงานด้านคดีกับพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน การจัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน การไปศาลเพื่อฟังการพิจารณา การยื่นคำร้อง คำแถลงต่อศาล การตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานรวมทั้งการออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาและให้ชำระเงินค่าปรับในความผิดฐานไม่ยื่นงบการเงิน และความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรบัญชี การให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับทุกฐานความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม การยกร่างอนุสัญญาต่าง ๆ การทำความเห็นและเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรีในเรื่องทั่วไปที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ช่วยดำเนินการในการรับฟังความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตอบข้อซักถามในการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ การขอรับอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ การขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ศึกษาวิเคราะห์จัดทำและขออนุมัติโครงการอบรม/สัมมนา และดำเนินการจัดอบรม/สัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการสถาบันการเงิน และประชาชนทั่วไป บันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้บังคับหลักประกัน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ติดตั้งโปรแกรมระบบงาน และโปรแกรมยูทิลิตี้ต่าง ๆ โปรแกรม antivirus เตรียมข้อมูล ตรวจสอบและทดสอบโปรแกรมระบบงานที่พัฒนา ทั้งข้อความ (Text) และเอกสารภาพ (Image) ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกในระบบฐานข้อมูล และการประมวลผลต่าง ๆ ตรวจสอบรายละเอียดทางด้านเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ วิเคราะห์และหาสาเหตุปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้งาน และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งาน ตอบปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายเบื้องต้น (Help Desk) รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน *ป.ตรีทุกสาขา,นิติกร,นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |