. . .

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ (ถึง 17 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ (ถึง 17 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,600 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.)ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ด้านการปฏิบัติการ
(1)ตรวจสอบ จดทะเบียน พิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสือรับรอง เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของการดำเนินงานทางธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าภายในและระหว่างประเทศให้เกิดความเป็นธรรม
(2)ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ การปกป้องผลประโยชน์และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานพาณิชย์ต่าง ๆ
(3)ตรวจสอบและกำกับการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นธรรมทางการค้า
(4)ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
และขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
(5)ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เต็ม200 คะแนน เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตลอดจนความรู้ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
1.2 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3 ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เต็ม 100 คะแนน
เป็นการประเมินผู้เข้าสอบโดยการสอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     
    
    
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมพัฒนาธุรกิจการค้า:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ (ถึง 17 ม.ค.)

เรื่องล่าสุด