. . .

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 ม.ค. 2560 |

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 ม.ค. 2560 |
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 ม.ค. 2560 |

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน
แผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลโครงการฯ ประจำกลุ่มแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. (หากผลการปฏิบัติงานดี จะมีการพิจารณา
ตอ่ สัญญาในปีงบประมาณต่อไป)

ระบุความเร็วในการพิมพ์ไดจ้ ะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)
• เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น (ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File)
1. ใบสมัครที่มีรูปถ่ายประกอบ จำนวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มที่แนบ)
2. ประวัติสว่ นตัวเ ื้องต้น (Resume)
• หลักฐานการรับสมัคร ( นำมาแสดงเมื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว )
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (Tran script) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นวิ้ จำนวน 2 ใบ
• เกณฑ์การพิจารณา
1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครทจีั่ดส่งใหส้ ่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. หากมีประวัติที่น่าสนใจ จะมีการประสานแจ้งผู้สมัครเพื่อเขา้ รับการทดสอบการใช้โปรแกรม
Microsoft Office และสัมภาษณ์
สามารถส่ งประวัติผ่านทาง email : dpe.plan@gmail.com พรอ้ มระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อทชีั่ดเจน
สมัครตงั้ แต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 6321ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :email  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 3 ต.ค. -14 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลโครงการฯ ประจำกลุ่มแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. (หากผลการปฏิบัติงานดี จะมีการพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป)
สามารถส่งประวัติผ่านทาง email :arunnee.a@dpe.go.th
พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน
สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 6321

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 1 ต.ค. -31 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ด่วน รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2559
คุณสมบัติทั่วไป

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานประกอบการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายสี ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น.-16.30 น. ณ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประตู 7 ชั้น 1 สนามกีฬาแห่งชาติ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 022140120 ต่อ 2600-2604, 3800-3801 และ 0-2216-2946 -49

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 24 มี.ค. -25 มี.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน (Call Center) **ป.ตรีทุกสาขา

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน (Call Center) 1 ตำแหน่ง
เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -17.30 น.

คุณสมบัติ
1.เป็น ชาย/หญิง
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3.มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน มีใจรักในงานบริการ
4.สามารถใช้งาน Microsoft Office และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records) จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประตู 7 สนามศุภชลาศัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel.0 2214 0120 ต่อ 8800 , 8103

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน (Call Center) **ป.ตรีทุกสาขา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรมพลศึกษา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,600-10,200
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมพลศึกษา
ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 -10 ก.ค. 2558  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพลศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมพลศึกษา
ประกาศรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 มิ.ย. 2558  เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,600-10,200
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมพลศึกษา :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครสอบ กรมพลศึกษา ที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 ม.ค. 2560 |

เรื่องล่าสุด