previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ก.พ. -6 มี.ค. 2560 |

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ก.พ. -6 มี.ค. 2560 |

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ก.พ. -6 มี.ค. 2560 |

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวศาสตร์ หรือทางสัตวบาล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านสัตวบาล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงานด้านสัตวบาล เช่น พัฒนา ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหารจัดการฟาร์ม ระบบการผลิต และการส่งเสริมการปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการผลิตปสุสัตว์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การคัดเลือกพันธุ์ การผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์
2. การวางแผนการผลิตและการจัดการฟาร์ม
3.อาหารสัตว์ และการให้อาหารสัตว์
4. พืชอาหารสัตว์
5. กายวิภาคและสรีระวิทยาและระบบสืบพันธุ์สัตว์
6. เทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตสัตว์
7. การผลิตภัณฑ์สัตว์
8. การจัดทำแผนงานและโครงการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้า และทดลองทางด้านปศุสัตว์
9. เศรษฐศาสตร์ด้านการเกษตร
10. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
11. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลสัตว์
12. หลักการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์
13.โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญในประเทศไทย
14. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
15. หลักและวิธีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
16. หลักและวิธีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
17. เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์
18.หลักการวิจัย
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

เงื่อนไข : ไม่รับโอนตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมปศุสัตว์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |