previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมปศุสัตว์: พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล (ถึง 3 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมปศุสัตว์: พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล (ถึง 3 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
อัตราเงินเดือน :     6100 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือ ม.ศ.3
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ๑. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.3 หรือ ม.ศ.3
๒. เป็นผู้มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ช่วยปฏิบัติงานควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
2. ช่วยปฏิบัติงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
3. ช่วยจัดเตรียมวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์4. ช่วยงานด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
5. ช่วยเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
6. ช่วยปฏิบัติงานการตั้งจุดตรวจ การเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้พื้นฐานการเลี้ยงปศุสัตว์ทั่วไป 1.2 ความรู้ในการใช้เครื่องมือและวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1.3 ความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพสัตว์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
2.1 มีทักษะในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2.2 มีทักษะในการจับสัตว์เพื่อช่วยสัตวแพทย์ปฏิบัติงาน 2.3 มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การสื่อสารโดยการพูด ๓.๒ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     – ผู้ที่ผ่านการประเมินในข้อ 1 ที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาในข้อ 2 – ผู้ที่ผ่านการประเมินในข้อ 2 ที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาในข้อ 3 – ผู้ที่ผ่านการประเมินทั้ง 3 ข้อ จะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมปศุสัตว์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •