previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมปศุสัตว์: นักจัดการทั่วไป (ถึง 10 ก.พ.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิทางอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเตอร์เน็ต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. ติดต่อประสานงาน เร่งรัดติดตามงานต่างๆ กับหน่วยงานตางๆทั้งในและนอกกรมปศุสตัว์
3. จัดทำเอกสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแผน/โครงการ แผนงาน งบประมาณ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การลงรับ-ส่งหนังสือ และงานบริหารทั่วไป
5. จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป และรายงานการประชุม
6. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

– ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

– สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เกณฑ์การประเมิน :     รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมปศุสัตว์:คลิกที่นี่