previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมประมง: เจ้าหน้าที่ธุรการ (ถึง 11 พ.ค.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน :     7,010 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ(ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.๖)
หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาเกี่ยวกับ
การรับ–ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ
รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์
ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตามที่คณะกรรมการกำหนด)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ปฏิบัติ (ตามที่คณะกรรมการกำหนด)
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความรู้,มนุษยสัมพันธ์,ความคิดริเริ่ม,ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่งละวิธีไม่ตำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมประมง:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •