. . .

กรมบัญชีกลาง: นักบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคลัง (ถึง 29 เม.ย.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมบัญชีกลาง: นักบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคลัง (ถึง 29 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.cgd.go.th
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     – ความรู้ทางด้าน การเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ
– การวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์กร
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
– สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ทักษะ 1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคำนวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม จริยธรรม
5. การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษระงานที่ปฏิบัติ
1. ความถูกต้องของงาน
2. การมองภาพองค์รวม
3. การดำเนินการเชิงรุก

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.cgd.go.th
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     – ความรู้ทางด้าน การบัญชี การเงิน การคลัง การงบประมาณ
– การวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์กร
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
– สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ทักษะ 1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคำนวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม จริยธรรม
5. การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การคิดวิเคราะห์

ชื่อตำแหน่ง :     นักบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชี และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.cgd.go.th
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     – บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน
– การวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์กร
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
– สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ทักษะ 1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคำนวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม จริยธรรม
5. การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. การมองภาพองค์รวม
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมบัญชีกลาง:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมบัญชีกลาง: นักบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคลัง (ถึง 29 เม.ย.)

เรื่องล่าสุด