previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมธนารักษ์: นายช่างสำรวจ (ถึง 23 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมธนารักษ์
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน :     8,610 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานทางด้านช่างสำรวจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะ และขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่ได้จากการสำรวจ การทำแผนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ การสำรวจและคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ได้แก่ 1. ความรู้ทั่วไป (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งทางด้านเกี่ยวกับ งานสำรวจ และลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 3. ความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานภาคสนาม (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
วิธีการประเมิน : ทดสอบการปฏิบัติ และตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 4. สมรรถนะด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     – จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในข้อ 1 และ ข้อ 2 และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมธนารักษ์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •