previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมทางหลวง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ถึง 21 มี.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมทางหลวง: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ถึง 21 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้.
1.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมขนส่ง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
1.1 วิชาความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมโยธา (50 คะแนน)
1.2 วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง(100 คะแนน)
1.3 วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงาน
ก่อสร้างและบำรุงทาง (50 คะแนน)
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก

เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมทางหลวง:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •