. . .

กรมทรัพย์สินทางปัญญา: นักวิชาการพาณิชย์ (ถึง 11 พ.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมทรัพย์สินทางปัญญา: นักวิชาการพาณิชย์ (ถึง 11 พ.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบและพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
(2) ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอน วิธีการจดทะเบียน การจัดทำคำขอจดทะเบียนและการสั่งการของนายทะเบียน และผลของการจดทะเบียน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขอรับบริการเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการจดทะเบียนและวิธีการจัดทำคำขอจดทะเบียน รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลของการจดทะเบียน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
2. ความรู้เฉพาะทางด้านสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมทรัพย์สินทางปัญญา:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทื่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(2) ควบคุม ดูแล การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(3) ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และแก้ปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้งาน ในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. ความรู้ทั่วไปทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2. ความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมทรัพย์สินทางปัญญา:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมทรัพย์สินทางปัญญา: นักวิชาการพาณิชย์ (ถึง 11 พ.ค.)

เรื่องล่าสุด