กรมทรัพย์สินทางปัญญา: นักวิชาการพาณิชย์ (ถึง 11 พ.ค.)

44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบและพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
(2) ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอน วิธีการจดทะเบียน การจัดทำคำขอจดทะเบียนและการสั่งการของนายทะเบียน และผลของการจดทะเบียน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขอรับบริการเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการจดทะเบียนและวิธีการจัดทำคำขอจดทะเบียน รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลของการจดทะเบียน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
2. ความรู้เฉพาะทางด้านสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมทรัพย์สินทางปัญญา:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram