previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมควบคุมโรค: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นายช่างไฟฟ้า, นายช่างโยธา, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(สำนักวัณโรค), นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม), นักโภชนาการ, นักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิเครา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมควบคุมโรค: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นายช่างไฟฟ้า, นายช่างโยธา, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(สำนักวัณโรค), นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม), นักโภชนาการ, นักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิเครา
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ทางหลักการบัญชี ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางบัญชี (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
—————
 
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างไฟฟ้า
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
————

ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธา
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ทฤษฎีโครงสร้าง 2. การวิเคราะห์โครงสร้าง 3. วิศวกรรมฐานราก 4. การประเมินและวิเคราะห์ราคา 5. การคำนวณและออกแบบงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 6. การคำนวณและออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 7. การบริหารงานก่อสร้าง 8. งานสำรวจภูมิประเทศ (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
———
       
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(สำนักวัณโรค)
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา หรือทางชีววิทยาประยุกต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. ตรวจ วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี พื้นฐานโดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลใน การป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวัง การระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
2. ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรคเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
3. ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยพัฒนาประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. การพัฒนางานชันสูตรโรค และการควบคุมคุณภาพงานชันสูตร 2. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยและการป้องกันควบคุมโรค (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

—————
         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ ทางชีวเคมีทางการแพทย์ ทางพิษวิทยา ทางวิทยาศาสตร์-การแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์- ชีวการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. ตรวจ วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี พื้นฐานโดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลใน การป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวัง การระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
2. ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรคเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
3. ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยพัฒนาประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. การพัฒนางานชันสูตรโรค และการควบคุมคุณภาพงานชันสูตร 2. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยและการป้องกันควบคุมโรค (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
————-
      
ชื่อตำแหน่ง :     นักโภชนาการ
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโภชนาการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโภชนาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการ (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

———–

ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไป
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการบริหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
2. จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3. จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ งานสารบรรณ (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
————

ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การออกจากราชการ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
—————

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
3. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการเงินและบัญชี การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป ระบบงานคลัง (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
——————-
      
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายการบริหาร และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 2. การวางแผน จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของหน่วยงาน 3. การติดตามประเมินผล (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
————
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเผยแพร่
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     14 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางการประชาสัมพันธ์ ทางการโฆษณา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
2. จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
3. ร่วมดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความรู้ทั่วไปทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน 2. การวางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
———-
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสถิติ
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางการวิจัยดำเนินงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรายงานสถานการณ์โรคในระดับประเทศ ระดับภาค
2. จัดทำเอกสารรายงานเพื่อเผยแพร่
3. ให้คำปรึกษาด้านสถิติวิเคราะห์
4. วางแผนการวิจัยพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานป้องกันควบคุมโรค
5. ปฏิบัติงานทางวิชาการสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การร่างแบบข้อถาม การประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอผล 2. ความรู้เกี่ยวกับสถิติขั้นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ตีความหมาย การสุ่มตัวอย่าง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติ (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมควบคุมโรค:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน(ด้านโรคติดเชื้อ)
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวท.
– ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ทักษะ/สมรรถนะ :     ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง (100 คะแนน)
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมควบคุมโรค:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •