. . .

กรมควบคุมโรค: นักวิชาการสถิติ (ถึง 14 ก.พ.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมควบคุมโรค: นักวิชาการสถิติ (ถึง 14 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสถิติ
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งซึ่งมีการศึกษาวิชาสถิติในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรายงานสถานการณ์โรคในระดับประเทศ ระดับภาค
2. จัดทำเอกสารรายงานเพื่อเผยแพร่
3. ให้คำปรึกษาด้านสถิติวิเคราะห์
4. วางแผนการวิจัยพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานป้องกันควบคุมโรค
5. ปฏิบัติงานทางวิชาการสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การร่างแบบข้อถาม การประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอผล 2. ความรู้เกี่ยวกับสถิติขั้นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ตีความหมาย การสุ่มตัวอย่าง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติ ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง 100 คะแนน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
การสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใด เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ที่รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมควบคุมโรค:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมควบคุมโรค: นักวิชาการสถิติ (ถึง 14 ก.พ.)

เรื่องล่าสุด