previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 มิ.ย. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 มิ.ย. 2560

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 มิ.ย. 2560

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1. พัฒนาวิธีทดสอบฟอร์มัลดีไฮด์ในตัวอย่างน้ำทิ้ง ด้วยเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer
2. สนับสนุนงานทดสอบ TDS ในตัวอย่างน้ำ
3. สนับสนุนงานทดสอบภายในกลุ่มงานองค์ประกอบอินทรีย์ (COD, TP, PO4-P)
คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิดฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ผู้รับจ้างต้องยื่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ
วิธีสมัคร : 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรม
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการรับสมัคร
ส่ง e-mail : nuch.k@pcd.go.th
ผู้ประสานงาน : นุช คูหาสวรรค์ [nuch(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0 2298 2560
ระยะเวลารับสมัคร : 06-Jun-17 ถึง 13-Jun-17

ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *