previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 พ.ค. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 พ.ค. 2560

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 พ.ค. 2560

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : ๑. สนันสนุนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
๒. สนันสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
๓. ประสานงาน ติดตาม สืบค้น รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๔. สนับสนุนการประสานงาน ติดตาม รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
๕. สนับสนุนการดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๓. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
๔. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
๕. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร :
เอกสารประกอบ
๑. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย ๑ x ๑.๕ นิ้ว ๑ รูป
๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records)
๓. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๕. สำเนาทะเบียนบ้าน
๖. สำเนาเอกสารอื่น ๆ อาทิ ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ
วิธีสมัคร
๑. ส่งเอกสารทางอีเมล์ narathip.b@pcd.go.th หรือ narathip_ncw@hotmail.com ๒. สมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนพัฒนาระบบงานบังคับใช้กฎหมาย ฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑๓

ผู้ประสานงาน : นายนราธิป บัวเทศ ฝ่ายตรวจและบังคับการ [narathip(dot)b(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายตรวจและบังคับการ โทร. 0-2298-2544

ตำแหน่ง: งานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
แหล่งที่มา: http://www.pcd.go.th/public/Jobs/GetJobsThai.cfm?id=863