previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 มี.ค. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 มี.ค. 2560

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 มี.ค. 2560

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Microsoft office เป็นประจำทุกวัน)
1.สนับสนุนการดำเนินงานโดยสร้างไฟล์ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนกลาง
2.ตรวจสอบรายงานขอซื้อ/จ้าง การบันทึกก่อหนี้ผูกพัน
3.สนับสนุนการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(เรียกรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS
4.สนับสนุนการติดตามตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
5.สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลรายการโอน/เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณประจำปี
6.สนับสนุนการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ การประชุมกรมฯ และการประชุมกรมฯ ส่วนกลางร่วมกับส่วนภูมิภาค
ฯลฯ
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/ บัญชี/บริหารธุรกิจ (การเงิน บัญชีหรือการเงิน การธนาคาร) เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เรียนบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปี
3. มีบุคคลิกภาพ ความประพฤติ เหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หากมีความจำเป็น
5.สามารถปฏิบัติงานใน Microsoft office ได้ดีเยี่ยมมาก
6. สามารถออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
7. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2560
9. หากมีประสบการณ์ด้านการการเงิน และบัญชี งบประมาณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีสมัคร : 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงานที่เกี่ยวข้อง
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ส่งเอกสารสมัครงานมาที่ Email : finance.pcd@hotmail.com หรือ สมัครด้วยตนเอง ทีฝ่ายคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ผู้ประสานงาน : นางเกศรา เจริญรักษ์และนางสาวอรภัสร์ชญา สุขประเสริฐพิธา [finance(dot)pcd@hotmail.com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 022982026-27

ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง