previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมควบคุมมลพิษ: บุคลากร,นิติกร,นายช่างเทคนิค (ถึง 17 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมควบคุมมลพิษ: บุคลากร,นิติกร,นายช่างเทคนิค (ถึง 17 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     บุคลากร
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การโอน ย้ายข้าราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง :     นิติกร
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านนิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองนิติการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕
๒.สนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ
๓.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน :     8950 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน คอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบ จัดเตรียม ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ภาค ก. (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) จำนวน 100 คะแนน – ความรู้ความสามารถทั่วไป 40 คะแนน – ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามลักษณะงาน 60 คะแนน ภาค ข. (ความพร้อมในการปฏิบัติงาน) จำนวน 100 คะแนน – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ – พิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ – พิจารณาจากท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และหรือ ทดสอบปฏิบัติ

เกณฑ์การประเมิน :     – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบภาค ก. และ ภาค ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมควบคุมมลพิษ:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •