previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมควบคุมมลพิษ: นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ,อากาศและเสียง,กากของเสียและสารอันตราย,สิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ (ถึง 10 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมควบคุมมลพิษ: นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ,อากาศและเสียง,กากของเสียและสารอันตราย,สิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ (ถึง 10 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ)
อัตราเงินเดือน :     12600 – 13860 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาการสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ สำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวางแผนการดำเนินงานในการจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำ
๒. จัดทำแผนจัดการและแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำและการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ
๓. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำ นโยบาย แผนงาน มาตรการ และมลพิษทางน้ำ
๔. เสนอแนะมาตรการและให้ความเห็นทางวิชาการ แนวทางการควบคุม กำกับดูแลมลพิษ โดยใช้หลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ
๕. ให้คำแนะนำ ปรึกษาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางน้ำ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๖. ประสานการทำงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
(๑)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๒)ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้าน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง)
อัตราเงินเดือน :     12600 – 13860 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมความปลอดภัย ทางวิศวกรรมระบบควบคุมหรือวิศวกรรมการวัดคุม ทางวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาการสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ สำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑.ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อประกอบการเสนอแนะและจัดทำแผนงาน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและการตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด
๒.ศึกษา พัฒนา ระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการคุณภาพอากาศการควบคุม ป้องกัน แก้ไขและลดปัญหามลพิษทางอากาศ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศเสียจากแหล่งกำเนิด
๓.ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด
๔.เสนอแนะมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษเชิงพื้นที่
๕.เสนอแนะและให้ความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพอากาศ การควบคุมมลพิษทางอากาศ มาตรฐานและมาตรการการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแลมลพิษทางอากาศ
๖.ประสานการทำงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
(๑)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๒)ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้าน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย)
อัตราเงินเดือน :     12600 – 13860 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาการสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทาง เคมี ฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ สำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑.ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ สภาวะแวดล้อมด้านกากของเสียและสารอันตราย เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
๒.ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านกากของเสียและสารอันตราย และการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
๓.ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านกากของเสียและสารอันตราย
๔.วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๕.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๖.ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๗.ให้คำแนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
๘.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย และให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตรายแก่ผู้สนใจทั่วไป เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
(๑)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๒)ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้าน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ)
อัตราเงินเดือน :     12600 – 13860 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาการสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ทางวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเทคนิค
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา จุลชีววิทยา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ สำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑.ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการตรวจประเมินเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
๒.สนับสนุนและสร้างกลไกการแปลงแนวคิดของเทคโนโลยีการจัดการมลพิษสู่การใช้ในทางปฏิบัติ
๓.สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
๔.ประสานงานกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.วิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรม
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
(๑)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๒)ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้าน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
    
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมควบคุมมลพิษ:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •