previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ต.ค. -15 พ.ย. 2559 |100 อัตรา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ต.ค. -15 พ.ย. 2559 |100 อัตรา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ต.ค. -15 พ.ย. 2559 |100 อัตรา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน เป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน โดยทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมทั้งความรู้ทั่วไป และเหตุการณ์ปัจจุบัน
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

ตำแหน่ง: 100 อัตรา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการพัฒนาชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -27 เม.ย. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 19,500 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 42 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัด 42 จังหวัด ๆ ละ 1 อัตรา ได้แก่

 1. นครสวรรค์
 2. พิษณุโลก
 3. ตาก
 4. น่าน
 5. ลำปาง
 6. เชียงใหม่
 7. เชียงราย
 8. แม่ฮ่องสอน
 9. พระนครศรีอยุธยา
 10. สุพรรณบุรี
 11. นนทบุรี
 12. สระบุรี
 13. สระแก้ว
 14. กาญจนบุรี
 15. นครปฐม
 16. ประจวบคีรีขันธ์
 17. จันทบุรี
 18. ชลบุรี
 19. ตราด
 20. สมุทรปราการ
 21. นครราชสีมา
 22. บุรีรัมย์
 23. สุรินทร์
 24. นครพนม
 25. ขอนแก่น
 26. บึงกาฬ
 27. มุกดาหาร
 28. เลย
 29. สกลนคร
 30. หนองคาย
 31. อุดรธานี
 32. อุบลราชธานี
 33. ร้อยเอ็ด
 34. ศรีสะเกษ
 35. ระนอง
 36. สุราษฎร์ธานี
 37. นครศรีธรรมราช
 38. สงขลา
 39. สตูล
 40. ปัตตานี
 41. ยะลา
 42. นราธิวาส

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: หลายจังหวัด
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการพัฒนาชุมชน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการพัฒนาชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -26 มิ.ย. 2558  อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่น 68 (ป.ตรีทุกสาขา 200 อัตรา)

ตำแหน่ง: อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่น 68 (ป.ตรีทุกสาขา 200 อัตรา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  กรมการพัฒนาชุมชน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครสอบ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศรับสมัคร | |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมพัฒนาชุมชน เปิดสอบ
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตามคลิปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2556 โดยกองการเจ้าหน้าที่แจ้งในที่ประชุมว่า กรมการพัฒนาชุมชน จะเปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา ในวันที่ 6-20 มกราคม 2556

(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •