. . .

กรมการจัดหางาน: นักวิชาการแรงงาน (ถึง 18 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการจัดหางาน: นักวิชาการแรงงาน (ถึง 18 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน :     ๑๐,๐๑๐.- บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประเด็นต่างๆ ด้านแรงงานเพื่อการกำหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงาน และโครงการเพื่อการปฎิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อขอความช่วยเหลือการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การเผยแพร่ผลการศึกษา วิจัยและผลงานด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การแนะแนวอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องปฏิบัติงานโดยมีสมรรถนะความสามารถในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการจัดหางาน:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการจัดหางาน: นักวิชาการแรงงาน (ถึง 18 ม.ค.)

เรื่องล่าสุด