. . .

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 พ.ค. 2560

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 พ.ค. 2560
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 พ.ค. 2560

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 2 อัตรา

สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว จำนวน 1 อัตรา

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ด้านภาษาต่างประเทศ 

อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

4. หากมีผลสอบทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือมีประสบการณ์การแปลภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สังกัดกลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว จำนวน 1 อัตรา

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านคอมพิวเตอร์

อัตราค่าจ้าง 13,500.- บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

1. ใบสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

          ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 414 (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในวันและเวลาราชการ (หยุดพักกลางวันเวลา 12:00 น. – 13:00 น.)

สมัครทางไปรษณีย์

          ส่งเอกสารการสมัครงาน ถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
กรมการข้าว เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”)

          เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 17 พฤษภาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2561 2164

วิธีการคัดเลือก

           กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นที่สนใจตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เห็นสมควรเท่านั้น และผลการคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ให้ถือเป็นที่สุด

          ทั้งนี้ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่ http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/mregister ในจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 หากผู้สมัครไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่แจ้งจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก

ตำแหน่ง: ด้านภาษาต่างประเทศ,ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,500-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการข้าว :ตนเอง  ,mail  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการข้าว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 พ.ค. 2560

เรื่องล่าสุด