previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมการขนส่งทางบก: บุคลากร,นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ถึง 10 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการขนส่งทางบก: บุคลากร,นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ถึง 10 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     บุคลากร,นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการขนส่ง,เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน :     10,010, 8,950, 7,370 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– ปวส.
– ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ตำแหน่งบุคลากร ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตหรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ทางวิศวกรรมเครื่องกล
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ตำแหน่งบุคลากร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และแผนการพัฒนาบุคลากร
(2) ศึกษา วิเคราะห์ การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ระบบงาน และการวางแผนอัตรากำลัง
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
(4) การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายถอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
(1) ศึกษาและพิจารณา กำหนด หรือแก้ไขปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์มาตรฐาน และวิธีทดสอบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม
(2) พิจารณา กำหนด หรือแก้ไขปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานเกี่ยวกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้พลังงานทางเลือก
(3) พิจารณาและตรวจประเมินเพื่อให้ความเห็นชอบแก่ผู้ตรวจและทดสอบ และผู้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้พลังงานทางเลือก
(4) ดำเนินการตรวจสอบมลพิษ รวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานผลการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงจากรถ
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง
(1) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่ง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งการขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด
(2) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การรับชำระภาษี การโอนรถ การย้ายรถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ รวมทั้งการดำเนินการทางทะเบียนรถเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(3) ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
(4) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานีขนส่งทางบกเพื่อกำกับดูแลการขนส่งให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(1) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
(4) แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ดูจากประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ดูจากประกาศรับสมัคร

– ทักษะ
ดูจากประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ดูจากประกาศรับสมัคร

– สมรรถนะ
ดูจากประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ดูจากประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการขนส่งทางบก:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •