. . .

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ธ.ค. -5 ม.ค. 2560 |304 อัตรา 5 ตำแหน่ง (*ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ธ.ค. -5 ม.ค. 2560 |304 อัตรา 5 ตำแหน่ง (*ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้)
แชร์ให้เพื่อน
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ธ.ค. -5 ม.ค. 2560 |304 อัตรา 5 ตำแหน่ง (*ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้)

กทม. เปิดรับสมัครสอบ กทม.ครั้งที่ 3/2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พงศ.2554 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ แะลเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่ง อัตราว่าง จำนวน 304 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป
  1. เจ้าพนักานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา
  2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
  3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา
 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่
  1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
  2. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้

 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  3. ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  1. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  2. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท าหรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัครที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  4. ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 17,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มเพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ.2548

คำเตือน!!

 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 6 มกราคม 2560
 2. ผู้สมัครสอบตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ก่อนหรือในวันยื่นเอกสารหลักฐานของตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
 3. ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก
 4. ผู้สมัคสอบต้องเลือกสมัครในตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการเพียงระดับเดียวและสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งของระดับที่เลือกนั้น เมื่อสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
 5. ผู้สมัครสอบ “ต้องเข้าสอบทั้งสองภาค” คือสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันเดียวกัน
 6. ผู้ที่ขาดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ไม่มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

วิธีการรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2559

หลักสูตรและวิธีการสอบ

1. ทุกตำแหน่ง ยกเว้นตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้สมัครจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารรถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อนเมื่อสอบผ่านทั้ง 2 ภาคแล้ว จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด แล้วจึงจะมีสิทธิเข้าัรบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

2. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้สมัครจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เฉพาะการสอบข้อเขียนก่อน เมื่อสอบผ่านทั้ง 2 ภาค แล้ว จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ จึงจะมีสิทธิเข้าทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกาย และเมื่อทดสอบฯ ผ่านแล้ว มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด แล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2559 (ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)

ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

(1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

(2) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

(1) ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

(2) การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ

3. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)

ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้

(1) การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษญชน

(2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

(3) กฎหมายว่าด้วยระบเียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

(4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

(5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

(7) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ดาวน์โหลดประกาศ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 ตำแหน่ง: 304 อัตรา 5 ตำแหน่ง (*ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้)
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-17,500
อัตราว่าง: 304
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 ก.พ. 2560
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.ย. -30 ส.ค. 2559 |ดุริยางคศิลปิน,คีตศิลปิน

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (นักดนตรี) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (เจ้าหน้าที่โฆษกและตลก) จำนวน1 อัตรา ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (นักแต่งเพลง) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคีตศิลปิน (นักร้อง) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 59 และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ปิดประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และทางเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.thหรือhttp://www.bangkok.go.th/cstd/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0348 ต่อ 2518 ในวัน เวลาราชการ

ตำแหน่ง: ดุริยางคศิลปิน,คีตศิลปิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2559 |214 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 ประกาศออกแล้ว!!

สอบ กทม. ครั้งที่ 2/2559 เปิดรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559

ด้วยสำนักานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน แลตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 13 ตำแหน่ง (อัตราว่าง จำนวน 214 อัตรา) ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

(1) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา

(2) เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

(3) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

(4) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

(5) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา

(6) พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา

(7) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

(8) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา

1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

(1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา

(2) นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา

(3) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา

(4) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

(5) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้ัรบการบรรจุและแต่งตั้งได้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้

2.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

2.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.1.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

2.2.1 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2.2 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉาพะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ตำแหน่ง: 214 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 ประกาศออกแล้ว!!
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,800
อัตราว่าง: 214
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2559 |ครั้งที่ 2/2559 รวม 211 อัตรา หลายตำแหน่ง

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 6-24 มิถุนายน 2559 ดังนี้

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 50 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 6. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 2. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 3. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 4. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 5. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา

สำหรับรายละเอียดของตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบฯ สำนักงาน ก.ก. จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ทงเว็บไซต์

โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และสำเร็จการศึกษาตรงตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบอยู่ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัครสอบตามที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งนั้นๆ กำหนด

ตำแหน่ง: ครั้งที่ 2/2559 รวม 211 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 211
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ธ.ค. -12 ม.ค. 2559 |รวม 398 อัตรา 8 ตำแหน่ง

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

คำเตือน!!
*ทุกคนต้องเข้าสอบ ภาค ก. ไม่มีข้อยกเว้น ผู้ที่ขาดสอบ ภาค ก. ไม่มีสิทธิเข้าสอบภาค ข.
**
สอบภาค ก. และ ภาค ข. ในวันเดียวกัน (7 ก.พ. 59)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัตระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัตงานและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 8 ตำแหน่ง (อัตราว่าง จำนวน 398 อัตรา) ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา
 4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
 5. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
 6. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา

1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่

 1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
 2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้

2.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

2.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.1.3 ประกาศฯียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

2.2.1 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2.2 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ.2548


ตำแหน่ง: รวม 398 อัตรา 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,800
อัตราว่าง: 398
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ม.ค. 2559
สอบวันที่: 07 ก.พ. 2559
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ –  495 อัตรา 27 ตำแหน่ง (อย่างไม่เป็นทางการ)

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

จากบันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง) ถึง ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบตำแหน่งว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตามที่หน่วยงานต่างๆ แจ้งความประสงค์ขอให้กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งข้าราชการไปทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งปรากฎว่าหลายตำแหน่งไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้ จึงได้แจ้งสำนักงาน ก.ก. เพื่อเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 27 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
 2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
 3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 4. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 5. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
 6. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 7. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
 8. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 9. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 10. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
 11. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 12. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
 13. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 14. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
 15. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 16. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 17. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 18. นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
 19. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
 20. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 21. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 22. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
 23. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 24. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
 25. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 26. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 27. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงาน ก.ก. ดังนั้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อจำนวนตำแหน่งว่าที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จึงขอประสานทุกหน่วยงานมิให้นำตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบข้างต้นมาย้ายเปลี่ยนสายงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางมรกต สนิทธางกูร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร


เห็นบันทึกข้อความฉบับนี้มาได้ระยะนึง แต่ ก.ก. ก็ยังไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการ (ตรวจสอบล่าสุดวันที่ 2 ธ.ค. 58) แต่อย่างไรก็ต้องเปิดรับสมัครสอบค่อนข้างแน่นอน ดูจากตำแหน่งก็พอจะระบุได้คร่าวๆ เกี่ยวกับคุณวุฒิดังนี้

 • ตำแหน่งที่ 1-7 น่าจะรับคุณวุฒิระดับ ปวช.
 • ตำแหน่งที่ 8-16 น่าจะรับคุณวุฒิระดับ ปวท.-ปวส.
 • ตำแหน่งที่ 17-27 น่าจะรับคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี

บางตำแหน่งอาจจะรับทุกสาขาวิชา เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานปกครอง และนักจัดการงานทั่วไป

อย่างไรก็ตามต้องรอประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง แต่ก็อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ เพราะการสอบของ กทม. ขึ้นชื่อเรื่องความยากของข้อสอบตั้งแต่ ภาค ก. เลยทีเดียวบางปีง่าย บางปียากมาก และที่สำคัญไม่รับผลการสอบภาค ก. ก.พ. ด้วย ทุกท่านต้องสอบภาค ก. ใหม่ทุกคน ซึ่งตรงนี้สำหรับคนที่เคยสอบก็คงจะทราบดี และยังไม่ทราบว่าจะจัดสอบ ภาค ก. และ ภาค ข.แยกวันกันหรือเปล่า ถ้าแยกวันคนที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะลำบากสักหน่อย แต่ถ้าไม่แยกวันก็หนักเลยเพราะต้องสอบภาค ก. ตอนเช้า และสอบภาค ข. ตอนบ่ายในวันเดียวกัน

กล่าวมาถึงตรงนี้..ก็น่าจะทราบแล้วว่าจะต้องจัดเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุแข่งขันเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญกันอย่างไร เกรงว่าถ้ารอจนกว่าทาง ก.ก. เผยแพร่ประกาศรับสมัครสอบอาจจะช้าไป และการสอบครั้งนี้เป็นการสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการเลย จะคิดว่าแค่ผ่านได้ก็พอคงไม่ดีนัก เพราะงานนี้ใครดี ใครเก่ง ใครทำคะแนนได้มากกว่า คนนั้นก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการในทันที ไม่ต้องไปเข้าคิวรอลุ้นว่าจะเรียกใช้บัญชีถึงตัวเองเมื่อไร แม้ว่าการเคลื่อนไหวบัญชีผู้สอบได้ของ กทม. จะหมดอย่างรวดเร็ว ทั้งที่ประกาศอัตราว่างไว้น้อยแสนน้อย แต่ในบางตำแหน่งก็เรียกใช้บัญชีจนเกลี้ยง

ดังนั้นก่อนจะไปถึงห้วงเวลาการทำแต้มเชือดเฉือนคะแนนกันในห้องสอบ ตอนนี้ทุกท่านสามารถสร้างความได้เปรียบด้วยการวางแผน ติดอาวุธให้สมอง ประมาณว่า..ใครเตรียมตัวก่อนคนนั้นอาจจะเป็นผู้ชนะแบบสบายๆ ไม่เครียดนะครับ เพราะภาค ก. ท่านสามารถเตรียมพร้อมได้เลย ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบทุกคนต้องสอบเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเคยผ่านภาค ก. ที่ใดมาก่อน และด้วยเกณฑ์การจัดลำดับที่จะตรวจภาค ก. ก่อนแล้วจึงจะตรวจ ภาค ข. และ ภาค ค. ตามลำดับ ทุกภาค ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ก่อนจะได้ไปท้าชิงกับผู้สอบท่านอื่นๆ ดังนี้แล้วหากภาค ก. ทำได้ไม่ถึง 60% ก็เหมือนลื่นหกล้มเสียตั้งแต่ยังไม่ทันได้ก้าวออกจากประตูเลย.

ขอให้ทุกท่านโชคดี ^^

ตำแหน่ง: 495 อัตรา 27 ตำแหน่ง (อย่างไม่เป็นทางการ)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -18 ก.ย. 2558  นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (สำนักการโยธา)

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ก.ย. 58 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2245 1384 ต่อ 2020 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (สำนักการโยธา)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -28 ส.ค. 2558  นายช่างภาพ,สถาปนิก

กทม.

ตำแหน่ง: นายช่างภาพ,สถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,800
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 08 ก.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กทม.
ประกาศรับสมัคร |

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ธ.ค. -5 ม.ค. 2560 |304 อัตรา 5 ตำแหน่ง (*ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้)

เรื่องล่าสุด