Author Archives: สอบภาค ก. ก.พ.

งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |นายช่างโยธา

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |นายช่างโยธา กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นายช่างโยธาระดับการศึกษา: ปวส.  อัตราเงินเดือน: 13,800-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. -28 ก.พ. 2559 |พนักงานผู้ช่วยประมง

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. -28 ก.พ. 2559 |พนักงานผู้ช่วยประมง กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตำแหน่ง: พนักงานผู้ช ...
Continue Reading »
[sc:AD1]
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |ช่างซ่อมเครื่องยนต์

“กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานซอมเครื่องยนต หรือต้อง ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. -25 ก.พ. 2559 |ช่างไหม

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. -25 ก.พ. 2559 |ช่างไหม กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.พ. -21 ก.พ. 2559 |พนักงานสถิติ

“สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.พ. -21 ก.พ. 2559 |พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ลักษณะงาน ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,พนักช่วยการพยาบาล

“ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,พนักช่วยการพยาบาล ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัค ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 ก.พ. -18 ก.พ. 2559 |พนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ

“กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 ก.พ. -18 ก.พ. 2559 |พนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานจัดการผลประโยชน์ อัตราเงินเดือน : 15040 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |พนักงานผังเมือง,พนักงานวิศวกรโยธา

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |พนักงานผังเมือง,พนักงานวิศวกรโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.พ. -17 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่การเกษตร

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.พ. -17 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาวิชาด้านการเกษตร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิ ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ก.พ. -29 ก.พ. 2559 |พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)

“กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ก.พ. -29 ก.พ. 2559 |พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ 2. ได ...
Continue Reading »
error: Content is protected !!
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube