Author Archives: สอบภาค ก. ก.พ.

งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ –  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี,ด้านบริหารงานทั่วไป,ด้านพัสดุ,ด้านวิชาการศึกษา,ด้านสารสนเทศ,ด้านบริหารงานบุคคล)

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ –  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี,ด้านบริหารงานทั่วไป,ด้านพัสดุ,ด้านวิชาการศึกษา,ด้านสารสนเทศ,ด้านบริหารงานบุคคล) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตำแหน่ง: พนักงานบร ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ต.ค. 2558  ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงาน

“สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ต.ค. 2558  ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงาน ประกาศรับสมัครผู้ร่วมงาน สกส. สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ หรือ สกส. เป็นหน่วยงานภายใต้ระเบียบของ สสส มีภารกิจสำคัญคื ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -22 ต.ค. 2558  เจ้าหน้าที่จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์

“องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -22 ต.ค. 2558  เจ้าหน้าที่จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความส ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -16 ต.ค. 2558  เภสัชกร

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -16 ต.ค. 2558  เภสัชกร สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเภสัชกร งานคลังยาและเวชภัณฑ์ ฝ่า ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -02 ต.ค. 2558  ผู้สื่อข่าว

“กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -02 ต.ค. 2558  ผู้สื่อข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง: ผู้สื่อข่าวระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 15,000อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้อ ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -02 ต.ค. 2558  ผู้สื่อข่าว

“กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -02 ต.ค. 2558  ผู้สื่อข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง: ผู้สื่อข่าวระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 15,000อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้อ ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา อัพเดต 28 ก.ย. 58

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา อัพเดต 28 ก.ย. 58   หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานเทคโนโลยี   ทีม SME Marketing Communication and Event   หัวหน้าส่วน – ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายยุทธศ ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา อัพเดต 28 ก.ย. 58

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา อัพเดต 28 ก.ย. 58 ตำแหน่ง ฝ่าย หรืองาน ศูนย์ จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว NANOTEC  1 30/09/2015 นักวิเคราะห์ / งานสนับสน ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง รวม 423 อัตรา อัพเดต 28 ก.ย. 58

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง รวม 423 อัตรา อัพเดต 28 ก.ย. 58 1 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสื่อการสอน 31/10/2015 2 2 เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร 30/09/2015 1 3 เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร 30/09/2015 1 4 เจ้าหน้าที่ ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ -20 ต.ค. 2558  ทุนศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ สำหรับ ขรก.ตำรวจ

“โรงเรียนนายร้อยตำรวจ -20 ต.ค. 2558  ทุนศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ สำหรับ ขรก.ตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทุนศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ สำหรับ ขรก.ตำรวจ ตำแหน่ง: ทุนศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ สำหรับ ขรก.ตำรวจระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: อั ...
Continue Reading »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube